nr. 108 din data 30.11.2006 privind stabilirea premiul de fidelitate instituit in baza Hotararii Consiliului Local nr.72/199, care va fi acordat in luna decembrie 2007 familiilor ce implinesc 50 de ani de casatorie

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                      


H O T Ã R R E A nr. 108


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 noiembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.22814/2006;


            În baza prevederilor art.46.al.1  si art.38 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se stabileste premiul de fidelitate instituit in baza Hotararii Consiliului Local nr.72/199, care va fi acordat in luna decembrie 2007 familiilor ce implinesc 50 de ani de casatorie, la suma de 100 lei/familie.


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Moga Cornel


                                          


 


                        Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru