nr. 112 din data 30.11.2006 privind aprobarea transferului sectorului de drum DN 14 A cuprins intre KM 20,400 si 26,800 din proprietatea publica a municipiului Tarnaveni si administrarea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr.112


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 30 noiembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de viceprimarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr. 23211/2006;


            In temeiul art.221 din OG nr.43/1997 modificata prin OG nr.38/2006;


           În baza prevederilor art.46.al.1  si art.38 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aproba transferul sectorului de drum DN 14 A cuprins intre KM 20,400 si 26,800 din proprietatea publica a municipiului Tarnaveni si administrarea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului  Transporturilor, Constructiilor si Turismului .


           Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Moga Cornel


 


                        Contrasemneaza


                              Secretar


                         Stefan Blanaru