nr. 113 din data 11.12.2006 privind aprobarea P.U.D. pe amplasamentul situat în Târnãveni în zona de intersecþie a strazilor Victoriei, Industriei, Victor Babes si George Enescu pentru realizarea unei construcþii cu destinaþia SUPERMARKET

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 
 


H O T Ã R R E A nr. 113


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 11 decembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de arhitect sef Coros Ioan înregistrat sub nr.23652/2006;


            In temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 cu modificarile ulterioare si Legii nr.350/2001;


            În baza prevederilor art.46.al.1 si art.38 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1.Se aproba P.U.D. pe amplasamentul situat in Tarnaveni  în zona de intersectie a strazilor Victoriei, Industriei, Victor Babes si George Enescu pentru realizarea unei constructii cu destinatia SUPERMARKET conform anexei care face parte din prezenta hotarare.


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


 


                                                                                               Presedinte de sedinta


                                                                                                   Munteanu Ioan


 


 


 


                Contrasemneaza


                      Secretar


                Stefan Blanaru