nr. 116 din data 18.12.2006 privind aprobarea Contractului de prestari servicii având ca obiect depozitarea deºeurilor menajere

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ       


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                                           


H O T Ã R R E A   nr. 116


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 18 decembrie 2006;


            În baza prevederilor art.38 si art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aprobã Contractul de prestari servicii avand ca obiect depozitarea deseurilor menajere, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                            Popovici Filon


 


 


  


                                    Contrasemeneaza


                                            Secretar


                                       Stefan Blanaru