nr. 117 din data 28.12.2006 privind aprobarea rectificãrii bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ       


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                               


                                                                                                                                                           


H O T Ã R R E A   nr. 117


 


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 decembrie 2006;


            Vãzând raportul intocmit de sef serviciu Buget Contabilitate inregsitrat sub nr.24992/2006;


            In temeiul O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aprobã rectificarea bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006 care va fi in suma de 26.836.000 lei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                            Munteanu Ioan


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                            Secretar


                                       Stefan Blanaru