nr. 118 din data 28.12.2006 privind aprobarea preluãrii, ca venit la bugetul local, a sumei reprezentand excedentul rezultat din executia bugetului institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, existent in sold la finele anului 2006


R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                                                                   


 


H O T Ã R R E A  nr. 118


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 decembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de sef serviciu buget contabilitate înregistrat sub nr.25014/2006;


            In temeiul O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aproba preluarea,  ca venit la bugetul local, a sumei de 60.000 lei reprezentand excedentul rezultat din executia bugetului institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, existent in sold la finele anului 2006.


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


   


 


 


                                                                                    Presedinte de sedinta


                                                                                            Munteanu Ioan


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                            Secretar


                                       Stefan Blanaru