nr. 119 din data 28.12.2006 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea delegatiei aprobate prin HCL nr.102/2006 in perioada 14 -18 decembrie 2006 la Ronchin FRANTA

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                                                                   


 


H O T Ã R R E A  nr. 119


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 decembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr./2005;


            In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aproba cheltuielile in suma de 4962,84 lei ocazionate de deplasarea      delegatiei aprobate prin  HCL nr.102/2006 in perioada 14 -18 decembrie 2006 la Ronchin FRANTA.


 


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


                                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                            Munteanu Ioan


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                            Secretar


                                       Stefan Blanaru