nr. 120 din data 28.12.2006 privind instituirea pentru anul 2007 a taxei de salubritate – platibilã lunar

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                                                                   


 


H O T Ã R R E A  nr. 120


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28 decembrie 2006;


            Vãzând referatul intocmit de secretaruil municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.24755/2005;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se instituie pentru anul 2007 taxa de salubritate – platibilã lunar – in suma de 14,65 lei/persoana/ an respectiv 1,22 lei/persoana/luna.


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


                                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                                            Munteanu Ioan


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                            Secretar


                                       Stefan Blanaru