nr. 123 din data 28.12.2006 privind stabilirea tarifelor de baza lunare, pe m.p., pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte din fondul locativ de stat administrate de societatile comerciale si institutiile publice din subordinea Consiliului Local Tarnaveni

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                               


           


HOTARAREA  NR.123


 


 


            Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 decembrie 2006;


Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr. 24766/2006;


In temeiul art.38  si art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


HOTARASTE


 


Art.1 Incepand cu data de  01.01.2007 se stabilesc tarife  de baza lunare, pe m.p., pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte din fondul locativ de stat administrate de societatile comerciale si  institutiile publice din subordinea Consiliului Local Tarnaveni, conform anexei la prezenta hotarare.


Art. 2 Spatiile cu alta destinatie decat locuinte din fondul locativ de stat, devenite disponibile se pot inchiria numai prin licitatie publica, conform prevederilor legale. Tarifele din anexa la prezenta hotarare constituie baza de pornire a licitatiei chiriei. Exceptie de la prevederile de mai sus, fac spatiile care se inchiriaza institutiilor publice bugetare, partidelor si fundatiilor sau asociatiilor non-profit, care se inchiriaza fara licitatie la tarifele de baza din anexa la prezenta hotarare.


Pentru contractele incheiate prin licitatii conform prevederilor  de la alin. 1 chiria se recalculeaza semestrial, in functie de rata inflatiei. Pentru spatiile care au fost inchiriate anterior prezentei hotarari, chiriile ce se percep incepand cu data de 01 ianuarie 2007, nu vor putea fi mai mici decat cele prevazute in anexa la prezenta hotarare.


Art. 3 Nivelul minim al licitatiei la locatia de gestiune pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte care detin si utilaje destinate productiei sau prestatiei de servicii (mori, brutarii etc.) se stabileste in functie de volumul amortizarii, cota anuala de RK, cota parte pentru evidenta patrimoniului, impozitul pe teren, impozitul pe cladire si cota de profit.


Art. 4 Tariful de la activitatea de baza se aplica si pentru spatiile care deservesc activitati, ca de exemplu: depozitele de mana, subsolurile si pivnitele amenajate special pentru depozite, grupurile sanitare, dependintele, holurile, debaralele si alte asemenea spatii.


Art. 5 Schimbarea profilului de activitate, subinchirerea sau modificarea structurii construite a spatilor cu alta destinatie inchiriate se poate face numai cu acordul proprietarului. Chiria urmeaza a se modifica in functie de schimbarile intervenite.


Art. 6 Spatiile in care isi desfasoara activitatea persoanele cu handicap, invalizii de razboi, veteranii de razboi, vaduvele de razboi pensionare de urmas, luptatorii in Revolutia din Decembrie 1989, detinutii politici si asociatiile cu scop caritabil sau de aparare a drepturilor omului vor beneficia de o reducere de 50% din cuantumul chiriilor.


Art. 7 Tarifele prevazute in anexa la prezenta hotarare se aplica de la data de 01 ianuarie 2007, data la care hotararea nr. 11/2006 se abroga.


Art. 8 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                                    Presedinte de sedinta


                                                                                            Munteanu Ioan


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                            Secretar


                                       Stefan Blanaru


 


 


 


 


                                                                                                                                    ANEXA


 


TARIFELE DE BAZÃ


lunare, pe mp, la chiriile pentru spaþiile cu altã destinaþie decât locuinþe


ce se aplicã de cãtre societãþile comerciale si instituþiile


publice care administreazã imobile ce aparþin domeniului public ºi privat


al municipiului Tarnaveni


 


 


                                                                                                                        lei /mp/lunãNr.


Crt.


Tipuri de spaþii ºi activitatea desfãºuratã


 


ZONA DE AMPLASARE


A


B


C


D


0


1


2


3


4


5


1.       


Spaþii pentru producþie (alimentare ºi nealimentare)


10,2


5,4


3,2


2,1


2.       


Depozite de mãrfuri independente


a)      suprateran


b)      subteran


c)      depozite de carburanþi ºi lubrefianþi


 


 


11,8


5,9 


 


6,4


3,2


1,6


 


 


3,2


1,6


1,1


 


 


2,1


1,1


0,5


3.       


Spaþii pentru prestãri servicii industriale


9,6


7,0


4,8


3,2


4.       


Spaþii pentru prestãri servicii  personale


7,0


5,4


4,3


3,2


5.       


Spaþii pentru poºtã, telegrafie, presã, publicitate, radio-televiziune


9,6


7,0


4,8


3,2


6.       


Spaþii pentru activitãþi bancare ºi CEC


69,0


55,1


55,1


55,1


7.       


Spaþii pentru agenþii de turism intern ºi internaþional


46,0


36,9


35,3


32,1


8.       


Spaþii pentru jocuri mecanice ºi de noroc


53,5


42,8


42,8


42,8


9.       


Spaþii pentru birouri consulting, barouri de avocaþi ºi notari publici


44,9


30,5


21,9


17,7


10.   


Spaþii pentru birouri administrative ale agenþilor economici


10,2


8,6


5,9


4,3


11.   


Spaþii pentru alimentaþie publicã :


a)      cu bãuturi alcoolice


b)      fãrã bãuturi alcoolice


 


 


20,9


14,4


 


 


19,8


13,4


 


 


18,2


10,2


 


 


15,0


8,0


12.   


Spaþii pentru comercializarea mãrfurilor:


a)      alimentare


b)      nealimentare


c)      mixte


 


 


7,0


20,9


17,6


 


 


5,4


13,4


15,5


 


 


3,7


10,7


11,8


 


 


2,7


7,5


11,0


13.   


Spaþii pentru librãrii-anticariat


1,6


1,1


1,1


0,5


14.   


Spaþii pentru galerii de artã ºi ateliere utilizate de artiºtii plastici profesioniºti ºi amatori


0,5


0,5


0,5


0,5


15.   


Spaþii pentru farmacii-plante medicinale


1,6


1,6


1,1


1,1


16.   


Spaþii pentru asistenþã medicalã cu platã:


a)         cabinete de medicinã umanã


b)         cabinete de stomatologie


c)         cabinete veterinare 


 


 


1,6


1,6


1,0


 


 


1,4


1,4


0,9


 


 


1,1


1,1


0,7


 


 


1,0


1,0


0,6


17.   


Spaþii pentru laboratoare de analize medicale cu platã


2,1


1,6


1,1


         0,9


18.   


Spaþii social-culturale finanþate din bugetul de stat sau local, (învãþãmântul de toate gradele, ocrotirea sãnãtãþii, educaþie fizicã ºi sport, unitãþi de culturã ºi artã, asistenþã socialã, etc.)


0,5


0,5


0,3


0,3


19.   


Sedii de instituþii publice


0,5


0,5


0,3


0,3


20.   


Sedii ale organizaþiilor politice, fundaþii, ligi, asociaþii (exclusiv spaþiile comerciale)


0,3


0,3


0,2


0,2


21.   


Garaje


1,1


1,1


1,1


1,1


22.   


Grajduri pentru creºterea animalelor0,5


0,4


0,3


23.   


Magazii, subsoluri ºi pivniþe neamenajate special pentru depozite


0,5


0,5


0,3


0,3


24.   


Curþi aferente spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþe


0,1


0,1


0,1


0,1


25.   


Grãdini aferente spaþiilor cu altã destinaþie decât locuinþe


0,1


0,1


0,1


0,1


 


NOTÃ: Spaþiile amplasate în zona ultracentralã, a cãror activitate nu se desfãºoarã la faþada clãdirilor, vor fi clasificate cu o zonã inferioarã.


            Spaþiile în care se desfãºoarã activitãþi comerciale cu circuit închis pentru salariaþii proprii vor fi clasificate în zona a III-a de amplasare.


 


 


                                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                                            Munteanu Ioan


 


                                    Contrasemeneaza


                                            Secretar


                                       Stefan Blanaru