nr. 2 din data 11.01.2007 privind reorganizarea S.C.COMUNALE S.A.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ       


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                               


                                                                                                                                                           


H O T Ã R R E A   nr.2


 


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni in calitate de Adunare Generala a Actionarilor la S.C.Comunale S.A. Tarnaveni, în ºedinþa extraordinarã din data de 11 ianuarie 2007;


            Vãzând adresa nr.11/08.01.2007 a S.C.Comunale S.A. inregistrata sub nr./2007;


            In temeiul prevederilor Legii nr.31/1991 cu modificarile ulterioare si a Legii nr.85/2006;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aprobã introducerea cererii pentru reorganizarea voluntara a S.C.COMUNALE S.A. in conformitate cu prevederile Legii privind procedura insolventei nr.85/2006.


Art.2.Se aproba ca S.C.COMUNALE S.A.sa propuna planul de reorganizare a societatii, cu continuarea activitatii si se mandateaza Consiliul de Administratie al S.C.COMUNALE S.A. sa intocmeasca acest plan.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Consiliul de Administratie al S.C.COMUNALE S.A.


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                         Popovici Filon


 


 


                                 Contrasemneaza


                                        Secretar


                                   Stefan Blanaru