nr. 3 din data 11.01.2007 privind completarea Consiliul de Administratie al S.C.COMUNALE S.A. în urma demisiei d-lui Ani Vasile

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ       


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                               


                                                                                                                                                           


H O T Ã R R E A   nr.3


 


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni in calitate de Adunare Generala a Actionarilor la S.C.Comunale S.A. Tarnaveni, în ºedinþa extraordinarã din data de 11 ianuarie 2007;


            Vãzând adresa nr.14/08.01.2007 a S.C.Comunale S.A. inregistrata sub nr.532/2007;


            In temeiul prevederilor Legii nr.31/1991 cu modificarile ulterioare ;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se completeaza Consiliul de Administratie al S.C.COMUNALE S.A. – in urma demisiei d-lui Ani Vasile – cu d-na Moldovan Maria.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Consiliul de Administratie al S.C.COMUNALE S.A.


 


 


 


 


 


                                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                         Popovici Filon


 


 


                                  Contrasemneaza


                                        Secretar


                                   Stefan Blanaru