CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE VACANTE: Referent clasa III grad superior la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENÞÃ A PERSOANELOR


ROMANIA


JUDEÞUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMARIA


 


PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE  DE EXECUÞIE VACANTE


Referent clasa III grad superior


la Serviciul Public Comunitar  de Evidenþã a Persoanelor


 


CONDIÞII:    
 • candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 50 din Legea nr 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã;


 • studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;


 • cunoºtinþe de operare pe calculator (Windows Xp, Microsoft Office); 


 • vechime în specialitate de 9 ani.

 


ACTE NECESARE:
 •  COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


 •  FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


 • COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


 • COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


 • ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


 • COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


 • CAZIERUL JUDICIAR;


 • DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ.

(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA si ORA DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:
 • proba scrisã 22.02.2007, orele 10,00;


 • interviu  23.02.2007, orele 14,00;

 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 12.02.2007;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR. 5 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  – TELEFON 0265/443400.


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 


Bibliografia de concurs


pentru postul vacant aferent functiei publice de execuþie


– Referent clasa III gradul superior


la Serviciul Public Comunitar  de Evidenþã a Persoanelor


 


 
 • Legea nr. 188/1999, privind statutul funcþionarilor publici, cu modificãrile ulterioare.


 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduitã a funcþionarilor publici;


 • Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã;


 • Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice  comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;


 • O.U.G. nr. 50/2004 pentru modificarea ºi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric ºi funcþional corespunzãtor desfãºurãrii activitãþilor de eliberare ºi evidenþã a cãrþilor de identitate, actelor de stare civilã, paºapoartelor simple, permiselor de conducere ºi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor


 • Ordonanþã nr. 16/2006 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare de evidenþã a persoanelor


 • O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005;


 • H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;


 • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006.


 • Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la  actele de stare civila;


 • Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor  persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;


 • H.G. nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;


 • Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


 •