CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE VACANTE: Referent clasa III grad superior la Serviciul Impozite ºi Taxe

ROMANIA


JUDEÞUL  MUREȘ


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI


PRIMÃRIA


 


PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE  DE EXECUÞIE VACANTE


Referent clasa III grad superior


la Serviciul Impozite ºi Taxe


 


CONDIÞII  GENERALE:    
 • Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 50 din Legea nr 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã


 • studii medii absolvite cu diplomã de bacalaureat;


 • cunoºtinþe de operare pe calculator (Windows Xp, Microsoft Office); 


 • vechime în specialitate de 9 ani ;

 


ACTE NECESARE:
 • COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


 • FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


 • COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


 • COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU , DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


 • ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


 • COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


 • CAZIERUL JUDICIAR;


 • DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ.

(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:
 •       proba scrisã 26.02.2007, orele 10,00;


 •       interviu  27.02.2007, orele 14,00;

 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 16.02.2007;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR.5 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE  – TELEFON 0265/443400.


 


 


 


PRIMAR


ING.  POPA  OCTAVIAN


 


 


 


 


Bibliografia de concurs


pentru postul vacant aferent functiei publice de execuþie


– Referent clasa III gradul superior


la Serviciul Impozite ºi Taxe


 


 
 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ulterioare; • Legea nr. 7/2004, privind Codul de Conduitã a funcþionarilor publici; • Legea nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã, modificatã; • Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal – Titlul IX;


 • HG nr. 44/2004,  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a codului fiscal;


 • OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala – republicat ;


 • HG nr. 1050/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;


 • Ordin nr. 1528/2006 al Ministerului Administratiei si Internelor, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea ºi urmãrirea impozitelor ºi taxelor locale, precum ºi a altor venituri ale bugetelor locale