nr. 6 din data 31.01.2007 privind aprobarea contractãrii finanþãrii nerambursabile aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea/modernizarea instalatiilor de incalzire si izolarea termica partiala la Gimnaziul de Stat Traian Tarnaveni” cu Administratia Fondului de Mediu

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


 


H O T Ã R R E A nr. 6


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


            Vãzând referatul intocmit de consilier ing.Chirila Vasile înregistrat sub nr. 2499/2007;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1.Se aprobã contractarea finantarii nerambursabile aferente obiectivului de investitii „Reabilitarea/modernizarea instalatiilor de incalzire si izolarea termica partiala la Gimnaziul de Stat Traian Tarnaveni” cu Administratia Fondului de Mediu.


            Art.2.Se aproba asigurarea contributiei proprii consiliului Local Tarnaveni (min. 40% din cheltuielile eligibile si 100% din cheltuielile neeligibile) pentru implementarea proiectului mentionat la art.1.


            Art.3.Se desemneaza dl.Chirila Vasile sa reprezinte municipiul Tarnaveni in relatia cu Administratia Fondului de Mediu pana la momentul semnarii contractului de finantare (responsabil de proiect).


Art.4.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Popovici Filon


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                         Secretar


                                     Stefan Blanaru