nr. 7 din data 31.01.2007 privind aprobarea necesitãþii ºi oportunitãþii realizãrii unor dotãri ºi obiective de investitii pe anul 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


 


H O T Ã R R E A nr. 7


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


            Vãzând referatul intocmit de sef Birou Investitii si Achizitii Publice, d-na Bonciog Maria înregistrat sub nr.1954/2007;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1.Se aprobã necesitatea si oportunitatea realizarii unor dotari si obiective de investitii pe anul 2007 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


            Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                       Popovici Filon


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                         Secretar


                                     Stefan Blanaru


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                                                                 Anexa


 

II. Dotãri independente •  Autoturism 7-9 locuri


 •  Calculatoare ºi imprimante


 •  Programe soft


 •  Generator de curent, Centralã de alarmare, barcã pneumaticã ºi motopompã


 •  Miniîncãrcãtor multifuncþional cu frezã


 •  Staþie de sonorizare – amplificare pentru Casa de culturã Mihai Eminescu


 •  IV. Cheltuieli de proiectare, studii de prefezabilitate,  studii de fezabilitate


 •  S.F.+P.T. Reþea de canalizare menajerã pe strada Prefect Vasile Moldovan


 •  S.F.+P.T. Reþea de canalizare menajerã pe strada Zefirului


 •  S.F.+P.T. Reþea de canalizare menajerã pe strada Aviaþiei


 •  S.F. Locuinþe sociale


 •  S.F.+P.T. Consolidare clãdire Republicii, nr. 63


 •  Cadastru general ºi imobiliar


 •  Intocmire hãrþi de risc


 •  S.F.+P.T. Reabilitare/modernizare strada Cuºtelnic, inclusiv podul


 •  S.F.+P.T. Reabilitare/modernizare strada Bradului