nr. 8 din data 31.01.2007 privind aprobarea alocãrii de fonduri pentru continuarea construirii ºi reparaþiei lãcaºelor de cult apaþinând Bisericii Ortodoxe Târnãveni ºi Bisericii Greco-Catolice Târnãveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


                                                                                               


H O T Ã R R E A nr. 8


 


 


 


          Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


          Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.1852/2007;


          In temeiul prevederilor Legii nr.125/2002 de aprobare a Ordonanþei nr.82/2001;


          În baza art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


          Art.1.Se aprobã alocarea de fonduri pentru continuarea construirii ºi reparaþiei lãcaºelor de cult apaþinând Bisericii Ortodoxe Târnãveni (75.000 lei) ºi Bisericii Greco-Catolice Târnãveni (3.700 lei).


          Sumele vor fi cuprinse în bugetul general al municipiului Târnãveni pentru anul 2007.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


  


                                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                              Popovici Filon


 


 


 


                             Contrasemeneaza


                                   Secretar


                                 Stefan Blanaru