nr. 11 din data 31.01.2007 privind completarea Consiliului de Administratie al S.C.COMUNALE S.A. – in urma demisiei d-nei Moldovan Maria

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ    


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 11


 


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni in calitate de Adunare Generala a Actionarilor la S.C.Comunale S.A. Tarnaveni, în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


          Vãzând adresa nr.34/25.01.2007 a S.C.Comunale S.A. inregistrata sub nr.2071/2007;


          In temeiul prevederilor Legii nr.31/1991 cu modificarile ulterioare ;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se completeaza Consiliul de Administratie al S.C.COMUNALE S.A. – in urma demisiei d-nei Moldovan Maria – cu dl.Kiss Ladislau.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Consiliul de Administratie al S.C.COMUNALE S.A.


 


 


 


 


                                                                                              Presedinte de sedinta


                                                                                    Popovici Filon


 


 


 


                             Contrasemeneaza


                                    Secretar


                                 Stefan Blanaru