nr. 12 din data 31.01.2007 privind stabilirea Bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2007

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                       


HOTARAREA  nr. 12


 


 


            Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 ianuarie 2007;


            Vazand rapoarte de specialitate , inregistrate sub nr.1857/2007si nr.1853/2007;


            In baza Deciziei Directiei Generale a Finantelor Publice MURES nr.32/2007 si a  Hotararii Consiliului Judetean nr.3/2007 precum si a prevederilor Legii nr.486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007 si a Legii finantelor publice locale nr.273/2006;


            In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


Art.1. Bugetul general al municipiului Tarnaveni pe anul 2007 se stabileste atat la venituri cat si la cheltuieli in suma de 26.086.784 lei si este structurat pe urmatoarele bugete dupa cum urmeaza:


          Bugetul local –23.735.695 lei


          Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local –271.000 lei


          Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii – 860.800 lei


          Bugetul imprumuturilor interne – 227.034 lei


          Bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local – 1.252.255 lei.


 


Sinteza bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2007 este prezentata in anexa formular nr.131.


 


Art.2.Veniturile Bugetului Local al municipiului Tarnaveni pe anul 2007 se constituie din:


1).Venituri proprii                                                                                7.169.695   lei


 


2).Cote defalcate din impozitul pe venit                                                 3.260.000   lei


  


           


3).Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata               


pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul


comunelor,oraselor municipiilor                                                               12.003.000  lei


 


4).Sume defalcate din unele venituri ale bugetului


de stat pentru echilibrarea bugetelor locale                                                   256.000  lei


                              


5).Cote  defalcate din impozitul pe venit


 pentru  echilibrarea bugetelor locale                                                            307.000  lei


 


6).Sume defalcate taxa pe valoarea adaugata


 alocate de Consiliul judetean pentru cofinantarea


 programelor de dezvoltare locala                                                                 403.438  lei  


 


7).Cote defalcate din impozitul pe venit


alocate de Consiliul judetean pentru cofinantarea


programelor de dezvoltare locala                                                                   196.562  lei


 


8).Donatii si sponsorizari                                                                               100.000  lei


 


9).Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj


 catre bugetele locale                                                                                       40.000  lei


 


            TOTAL   VENITURI                                                                23.735.695  lei


 


 


Art.3.In structura economica cheltuielile bugetului localal municipiului Tarnaveni pe 2007 se prezinta astfel:           


             

Denumire indicatori


Prevederi 2007


(lei)


 


  CHELTUIELI-TOTAL


23.735.695


                      Din care:


 


A.Cheltuieli curente     


21.576.495


                      Din acestea:


 


– cheltuieli de personal


15.816.820


– bunuri si servicii


4.717.081


– dobanzi


272.694


– subventii      


84.000


– fonduri de rezerva


10.000


– transferuri curente (cultura )    


260.000


– programe cu finatare nerambursabila


0


– asistenta sociala(aj.sociale si de incalzire)


171.000


– alte cheltuieli


244.900


           -din care:


 


               burse


95.000


               asociatii si fundatii


68.200


               sustinerea cultelor


78.700


               alte actiuni sociale


3.000


B.Cheltuieli de capital


2.020.000


           -din care:


 


   – active nefinanciare


2.020.000


   – active financiare


0


C.Rambursari de credite interne


139.200


                                                                                                                            


 


 


Art.4. In structura functionala cheltuielile bugetului local al municipiului Tarnaveni pe 2006 se prezinta dupa cum urmeaza:


                                                                       Cap.51.02-Autoritati executive


2.726.296


Cap.54.02-Alte servicii publice generale (fd.rezerva,SMURD,Serv.comunitar de ev.pers.)


272.120


Cap.55.02-Tranzactii privind dat.publ.si impr.(dobanzi)


272.694


Cap.61.02-Ordine publica si sig nationala


539.600


Cap.61.02-Invatamant


11.884.491


Cap.67.02-Cultura,recreere si religie


1.195.850


Cap.68.02-Asigurari si asistenta sociala


1.453.900


Cap.70.02- Locuinte,servicii si dezvoltare publica


1.795.482


Cap.74.02- Protectia mediului


1.093.512


Cap.84.02-Transporturi


2.501.750


 


 Art.5.Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare integrala de la bugetul local conform anexei nr.1.


 


Art.6. Veniturile Bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2007 in suma de 271.000 lei se constituie din venituri curente in suma de 11.000 lei si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni in suma de 260.000 lei.


 


Art.7. In structura economica cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2007 se prezinta astfel:


                                                                   lei


CHLETUIELI TOTAL                                                   271.000


Din care:


1.Cheltuieli curente                                                          261.000


din care


a.Cheltuieli de personal                                                   170.200


b.Bunuri si servicii                                                             90.800


2.Cheltuieli de capital                                                        10.000


 


Art.8. In structura functionala cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni pe anul 2007 se prezinta dupa cum urmeaza:           


                                                                                                     lei


Muzeul municipal                                                                      44.000


Casa de cultura                                                                       217.000


Camin cultural Bobohalma                                                         10.000


 


Art.9.Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare integrala de la bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al municipiului Tarnaveni conform anexei nr.1.


 


 


Art.10. Veniturile Bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2007 se constituie din venituri curente in suma de 860.800 lei.


 


Art.11. In structura economica cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2007 se prezinta astfel:


 


                                                            lei


CHLETUIELI TOTAL                                        860.800


Din care:


1.Cheltuieli curente                                               710.800


din care


a.Cheltuieli de personal                                         184.630


b.Bunuri si servicii                                                 526.170


2.Cheltuielide capital                                             150.000


 


Art.12. In structura functionala cheltuielile bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii pe anul 2007 se prezinta dupa cum urmeaza: 


         


                                                                                         Lei


Invatamant                                                                 406.800


Cultura recreere si religie                                              41.000


Piete, targuri si oboare                                                400.000


Pasuni                                                                          13.000


 


 


Art.13. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare integrala de la bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii  conform anexei nr.1


.


Art.14. Se aproba Bugetul imprumuturilor interne pe anul 2007 in suma de 227.034 lei.


 


Art.15. Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare integrala de la bugetul imprumuturilor interne conform anexei nr.1


 


Art.16. Se aproba utilizarea in anul 2007 a fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2006 pentru finantarea obiectivelor de investitii cuprinse in Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare din bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local (anexa 1).


 


Art.17. Se aproba bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local pe anul 2007 in suma totala de 1.252.255 lei.


 


Art.18.Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                      Popovici Filon


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                         Secretar


                                     Stefan Blanaru