nr. 14 din data 31.01.2007 privind evaluarea performanþelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnãveni pentru anul 2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTÂRÂREA nr.14

           Consiliul local al Municipiul Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


În conformitate cu prevederile art.4 lit. d) din Anexa Nr. 3 la HGR nr. 1209/2003 privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici;


          În baza  art. 46 alin. 1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


 


H O T Ã R Ã șT E:


 


Art.1. Se propune nota 4,88 pentru evaluarea  performanþelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnãveni pentru anul 2006 conform Raportului de evaluare, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Primarul Municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                                           Presedinte de sedinta


                                                                                 Popovici Filon


 


 


 


                             Contrasemeneaza


                                    Secretar


                                 Stefan Blanaru