nr. 15 din data 31.01.2007 privind completarea comisiei economice din cadrul Consiliului Local Târnãveni cu dl. consilier Mohamed Kheir Barmou

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                                                                                   


 


H O T Ã R R E A  nr. 15


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


            Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.1532/2007;


            In temeiul prevederilor  O.G.nr.335/2002;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aproba completarea comisiei economice din cadrul Consiliului Local Tarnaveni cu dl.consilier Mohamed Kheir Barmou.


            Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                                                Presedinte de sedinta


                                                                                                      Popovici Filon


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                         Secretar


                                     Stefan Blanaru