nr. 17 din data 31.01.2007 privind aprobarea tarifului practicat de S.C.SchusterEcosal S.R.L. pentru colectat, transportat si depozitat deseuri menajere

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                       


 


 


H O T Ã R R E  nr. 17


 


 


            Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 ianuarie 2007;


            Vãzând referatul intocmit de viceprimarul municipiului Tarnaveni, înregistrat sub nr.2025/2007;


            În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


            Art.1. Se aproba tariful practicat de S.C.SchusterEcosal.S.R..L. pentru colectat, transportat si depozitat deseuri menajere Tarnaveni – Sighisoara pentru populatie si asociatiile de proprietari in suma de 3,67 lei/persoana/luna.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                                                                  Presedinte de sedinta


                                                                                                          Popovici Filon


 


 


 


                                    Contrasemeneaza


                                         Secretar


                                     Stefan Blanaru