nr. 19 din data 22.02.2007 privind stabilirea componentei comisiei speciale de analiza a activitatii Casei de Cultura Mihai Eminescu si a conducerii acestei institutii de cultura


R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


H O T Ã R R E A  nr. 19


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 februarie 2007;


        Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.3556/2007;


        În baza prevederilor art.57 al.7 si art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se stabileste componenta comisiei speciale de analiza a activitatii Casei de Cultura Mihai Eminescu si a conducerii acestei institutii de cultura formata din urmatorii consilieri locali:


          Campean Valer


          Szabo Albert


          Modorcea Ovidiu


          Lechintan Petru


          Toma Georgeta.


Comisia va analiza si modul de fundamentare a bugetului Casei de Cultura si va prezenta concluziile sale in prima sedinta ordinara a Consililuui Local al municipiului Tarnaveni.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                        Presedinte de sedinta


                                                             Stanciu Danil


 


 


        Contrasemneaza


                  Secretar


             Blanaru Stefan