nr. 23 din data 22.02.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 107/2005 – componenþa Comitetului de Înfrãþire de pe lângã Consiliul Local Târnãveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


H O T Ã R R E A  nr. 23


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 februarie 2007;


        Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.3556/2007;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local nr.107/2005 prin inlocuirea secretarului Comitetului de Înfrãþire de pe lângã Consiliul Local Târnãveni cu dl.consilier Mohamed Kheir Barmou si inlocuirea d-lui Chis Vasile din subcomisia pentru legãturi cu Germania  cu dl. consilier Suciu Ioan.


 


        Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                         Presedinte de sedinta


                                                             Stanciu Danil


  


        Contrasemneaza


                  Secretar


             Blanaru Stefan