nr. 22 din data 22.02.2007 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.10/2007 – acordarea gratuitatii pe transportul public local de calatori pentru persoanele cu handicap grav si accentuat precum si pentru asistentii personali ai acestora

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                                                                                       


 


H O T Ã R R E A  nr. 22


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 februarie 2007;


        Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni înregistrat sub nr.3568/2007;


In temeiul prevederilor art.20 si art.21 din legea nr.448/2006;


        În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


Art.1. Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local nr.10/2007 prin introducerea dupa aliniatul  3 a unei completari care va avea urmatorul continut:


 


“Fiecarei persoane cu handicap grav (nevazatori) incadrate in munca precum si fiecarei persoane cu handicap grav sau accentuat care urmeaza cursuri de zi precum si asistentilor personali ai acestora din urma li se acorda un abonament pe una din liniile mijloacelor de transport public local de calatori.”


 


        Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                  Presedinte de sedinta


                                                             Stanciu Danil


 


 


        Contrasemneaza


                  Secretar


             Blanaru Stefan