nr. 20 din data 22.02.2007 privind aprobarea alocãrii in anul 2007 a fondurilor pentru continuarea construirii ºi reparaþiei lãcaºelor de cult din municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                               


 


H O T A R A R E A  nr. 20                                                         


 


        Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 februarie 2007;


        Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.3583/2007;


        In temeiul prevederilor Legii nr.125/2002 de aprobare a Ordonanþei nr.82/2001;


        În baza art.38 si art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


        Art.1.Se aprobã alocarea in anul 2007 a fondurilor pentru continuarea construirii ºi reparaþiei lãcaºelor de cult din municipiul Tarnaveni apartinand urmatoarelor culte religioase:


Biserca Unitariana                  3.500 lei


Biserica Reformata                 9.000 lei


Biserica Romano- Catolica       2.000 lei


        Sumele vor fi cuprinse în bugetul general al municipiului Târnãveni pentru anul 2007.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                  Presedinte de sedinta


                                                           Stanciu Danil


                                                      


         Contrasemneaza


                  Secretar


             Blanaru Stefan