nr. 21 din data 22.02.2007 privind aprobarea contractului de inchiriere in anul 2007 a unei suprafete de teren pentru Societatea Nationala de Gaze Natural ROMGAZ S.A. – Sucursala Medias in scopul realizarii obiectivului “R.K. conducta O 6” apa industriala Statie de apa Tarnaveni – S.C.Delenii

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T A R A R E A  nr. 21 


        Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 februarie 2007;


        Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.3588/2007;


        În baza art.38 si art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


        Art.1.Se aprobã contractul de inchiriere in anul 2007 a suprafetei de 25820 m.p. pentru Societatea Nationala de Gaze Natural ROMGAZ S.A. – Sucursala Medias in scopul realizarii obiectivului “R.K. conducta O 6” apa industriala Statie de apa Tarnaveni – S.C.Delenii, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                  Presedinte de sedinta


                                                             Stanciu Danil


                                                      


         Contrasemneaza


                Secretar


             Blanaru Stefan