nr. 18 din data 22.02.2007 privind stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Comunale S.A. Tarnaveni pe anul 2007

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                               


                                                       


HOTARAREA   nr.18


 


 


        Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 22 februarie 2007;


        Vazand adresa S.C.Comunale S.A.Tarnaveni nr.76/2007 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007;


        In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001


 


 


HOTARASTE


 


 


          Art.1. Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C.Comunale S.A. Tarnaveni pe anul 2007, se stabileste la venituri si la cheltuieli in suma de 320.000 lei, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.


        Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se împuterniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni si conducerea SC Comunale SA.


 


 


 


 


 


                                                    Presedinte de sedinta


                                                             Stanciu Danil


                                                      


         Contrasemneaza


                  Secretar


             Blanaru Stefan