nr. 25 din data 22.02.2007 privind aprobarea indexãrii tarifelor practicate in anul 2006 de catre S.C.Schuster Ecosal SRL

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                               


 


 


H O T A R A R E A  nr.25


 


                                                         


 


        Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 februarie 2007;


        Vãzând adresa nr.157/2007 a S.C.Schuster Ecosal S.R.L. precum si referatul întocmit de  sing.Coros Elena înregistrat sub nr.3850/2007;


        În baza art.38 si art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


        Art.1.Se aprobã indexarea cu 5% a tarifelor practicate in anul 2006 de catre  S.C.Schuster Ecosal SRL conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


 


 


                                                   Presedinte de sedinta


                                                              Stanciu Danil


                                                      


         Contrasemneaza


                  Secretar


             Blanaru Stefan