nr. 24 din data 22.02.2007 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 22/2002

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


  


 


H O T A R A R E A  nr. 24


 


        Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 februarie 2007;


        În baza art.38 si art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


        Art.1. Se aprobã completarea art.12 din Hotararea consiliului Local nr.22/2002 cu completarile ulterioare cu doua aliniate care vor avea urmatorul continut:


“Garantia lucrarilor de refacere este de 3 luni de la receptionarea acestora.Taxa legala de garantie se va restitui dupa epuizarea termenului de 3 luni.Daca la expirarea  termenului de garantie a lucrarii se constata deficiente de calitate si de executie (fisuri,crapaturi,denivelari, gropi etc), garantia stabilita se va folosi in scopul eliminarii deficientelor.


Spargerile neautorizate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda astfel:


– personae fizice            500 – 1.000 lei


– personae juridice      1.000 – 1.500 lei.”


 


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


                                                   Presedinte de sedinta


                                                              Stanciu Danil


 


                                                      


          Contrasemneaza


                  Secretar


             Blanaru Stefan