nr. 29 din data 22.03.2007 privind aprobarea acordãrii în folosinþã catre Asociatia Sportiva OMEGA Tarnaveni a unui teren pentru realizarea unui teren de joc de fotbal

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                           


 


 


H O T A R A R E A  nr. 29


 


 


        Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 martie 2007;


        Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.5728/2007;


        În baza art.38 si art.45 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


        Art.1. Se aprobã acordarea în folosinþã gratuitã catre Asociatia Sportiva OMEGA Tarnaveni, in baza unui protocol de predare-primire, a terenului inscris in C.F. nr.1908 Tarnaveni, in suprafata de 10260 m.p. pentru realizarea unui teren de joc de fotbal, pe o perioada de 5 ani.


        Art.2.Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr.21/2001 se revoca.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


 


 


 


                                                Presedinte de sedinta


                                                      Suciu Cristian


 


 


 


 


                      Contrasemneaza


                            Secretar

                       Stefan Blanaru