nr. 30 din data 22.03.2007 privind aprobarea acordãrii în folosinþã a unui spaþiu situat in Târnãveni str.Republicii .77/A cãtre Asociatia Umanitara Marga

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 30


 


 


        Consiliul local al municipiului  Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 martie 2007;


        Vãzând referatul întocmit de secretarul municipiului Târnãveni înregistrat sub nr.5729/2006;


        În baza art.124 si art.46 al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T Ã R Ã ș T E


 


 


        Art.1.Se aprobã acordarea în folosinþã gratuitã a spaþiului situat in Târnãveni str.Republicii nr.77/A în suprafaþa de 59.55 m.p. pe o perioada de 5 ani cãtre Asociatia Umanitara Marga cu obligativitatea plãþii utilitãþilor aferente spaþiului.


        Pe perioada utilizarii gratuite, Asociatia Umanitara Marga va asigura toate lucrarile de intretinere si eventualele reparatii ale imobilului.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se împuterniceºte Primarul Muncipiului Târnãveni.


  


                                                Presedinte de sedinta


                                                     Suciu Cristian


 


 


                       Contrasemneaza


                            Secretar


                       Stefan Blanaru