nr. 28 din data 22.03.2007 privind aprobarea Programului de lucrãri ºi activitãþi pentru dezvoltarea comunitãþii locale din municipiul Târnãveni

R O M N  I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÃRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


HOTÃRÂREA nr. 28


 


Consiliul local al municipiului Tãrnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 22 martie 2007;


Având în vedere expunerea de motive nr. 5479/07.03.2007 întocmitã de Serviciul OSRU;


În baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã modificatã  prin Legea nr. 10/2004 precum ºi ale prevederilor art. 87 alin.(1), (2) ºi (3) din H.G. nr. 377/2002, pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la mãsurile de stimularea ocupãrii forþei de muncã, modalitãþile de finanþare,  modificatã ºi completatã prin H.G. nr. 937/2004;,


Urmare a Hotãrârii Consiliului Judeþean Mureº nr. 11/2007;   


În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001, republicatã;


HOTÃRÃșTE


Art.1. Se aprobã Programul de lucrãri ºi activitãþi pentru dezvoltarea comunitãþii locale  din municipiul Târnãveni, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.


Art.2. Se împuterniceste primarul municipiului Târnãveni sã repartizeze, în limita numãrului de persoane prevãzute în programul de ocupare, locurile de muncã subvenþionate, pe lucrãrile ºi activitãþile prevazute la art.1.


Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


                                                Presedinte de sedinta


                                                                     Suciu Cristian


 


 


 


 


                      Contrasemneaza


                            Secretar


                       Stefan Blanaru


 


ANEXA LA HCL. NR28/2007


 


 


PROGRAM DE LUCRÃRI PE DOMENII DE ACTIVITATE


 (prevãzute de  art. 78 din Legea nr. 76/2002) PENTRU ANUL 2007


PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITÃÞII LOCALE DIN MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


 


I. Servicii publice de refacere ºi întreþinere a infrastructurii


a)  Turnat prefabricate de diferite tipuri: dale, borduri teºite, borduri pãtrate, borduri  mici, borduri carosabil;


b)  Adunat si transportat decapaj  rezultat în urma lucrãrilor de asfaltare. Nivelat cu umplutura de betoane strãzi acces Gimnaziul “Decebal” din Bobohalma;


c)  Confecþionat trotuar din dale beton str.Rândunelelor ;


d)  Confecþionat ºi întreþinere trotuar betoane – str.Grãdinilor;


II. Servicii de realizare a unor lucrãri edilitare


a)  Sãpat rigole pentru captarea apelor pluviale;


b)  Decolmatãri rigole;


c)  Incãrcãri-descãrcãri materiale la punctele de lucru;


d)  Decolmatat rigole betonate pe strãzile: George Coºbuc, Plugarilor, Livezii, Eternitãþii;


e)  Decolmatat pâraie pe Strada Pompierilor, Strada școlii, Pârâu Botorca, Pârâu Cuºtelnic;


f)   Întreþinere rigole ºi pâraie centura Târnãveni-Adãmuº;


g)  Lucrãri de  întretinere ºi reparaþii  acoperiºuri la clãdirile sectoarelor auxiliare ale Primãriei, ºcoli, grãdiniþe, etc.;


h)  Confecþionat rigole betonate (str.Viilor, Livezii, Crinului, Movilei, Bazinului, Lebedei);


i)   Decolmatat rigola betonatã str.Lebedei;


j)   Decolmatat ºi întreþinere rigolã haldã de gunoi;


k)  Reparat gard de plãci betonate la Gimnaziul “Avram Iancu” ºi Gimnaziul  “Vasile Moldovan”;


l)    Decolmatat rigolã preluare ape intersecþie,  str. 8 Martie cu str. Pomilor (aluviuni)


m)  Decolmatat rigolã  – centru sat Botorca;


n)   Curãþire strãzi, drumuri de depuneri aluvionare ºi de gunoaie;


o)  Curãþire ºi întreþinere rigole colectare torenþi pe Strada Plugari ºi A. Iancu.


III. Servicii de ecologizare


a)  Actiuni de stingere a haldei de gunoi;


b)  Cernut amestec pãmânt;


c)  Întreþinere  ºi amenajare spaþii verzi;


– Pregatit teren in vederea plantarii;


– Desfundat teren în vederea plantarii;


– Sãpat gropi pentru arbori ºi arbuºti ornamentali.


     – Greblat ºi strâns resturi vegetale în parcurile oraºului