nr. 33 din data 17.04.2007 privind aprobarea instrãinãrii prin licitaþie publicã a terenului situat în Târnãveni la intersecþia strãzilor Republicii si 22 Decembrie

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 33


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 17 aprilie 2007;


        Vãzând referatul inregistrat sub nr.7430/2007 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


        În baza prevederilor art.45.al.1 si art.36 si art. 123 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


        Art.1. Se aproba instrainarea prin licitatie publica a terenului situat in Tarnaveni la intersectia strazilor Republicii si 22 Decembrie inscris in C.F.311 Tarnaveni nr.top.50/2, 51/2 in suprafata de 218 m.p.   aflat in domeniul privat al  municipiului Tarnaveni.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


 


 


                                                          Presedinte de sedinta


                                                                   Suciu Ioan


 


 


 


                            Contrasemneaza


                                  Secretar


                            Stefan Blanaru