nr. 34 din data 17.04.2007 privind instituirea taxei pentru asigurarea pazei bunurilor si cetatenilor in satul apartinator Bobohalma

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI                                                 


CONSILIUL LOCAL 


 


HOTARAREA nr. 34


 


        Consiliul local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 17 aprilie 2007;


        Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.6578/2007;


In baza Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;


        In temeiul art. 38 alin.6 lit.a pct.7 si art. 45 alin. 1  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001


 


HOTARASTE


 


        Art. 1.Se instituie taxa pentru asigurarea pazei bunurilor si cetatenilor in satul apartinator Bobohalma in suma de 5 lei/familie/luna.


        Sumele colectate din incasarea taxei prevazute la al.1 vor fi utilizate pentru asigurarea pazei in satul apartinator Bobohalma cu sprijinul politiei municipiluui Tarnaveni.


        Art.2.In termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotarari, politia municipiului Tarnaveni va prezenta primarului municipiluui Tarnaveni un protocol de stabilirea a obligatiilor reciproce pentru asigurarea pazei in satul apartinator Bobohalma.


        Art.3.Politia municipiului Tarnaveni va prezenta anual consiliului local o informare privind derularea protocolului mentionat la art.2.


Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                     Presedinte de sedinta


                                                             Suciu Ioan


 


                            Contrasemneaza


                                  Secretar


                             Stefan Blanaru