nr. 32 din data 17.04.2007 privind desemnarea in calitate de administrator special la S.C.Comunale S.A. a domnului Kiss Ladislau

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A nr. 32


 


 


        Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa extraordinarã din data de 17 aprilie 2007;


        Vãzând referatul inregistrat sub nr.7876/2007 intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni;


        In temeiul art.18 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenþei;


        În baza prevederilor art.45.al.1 si art.36 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


        Art.1. Se desemneaza in calitate de administrator special la S.C.Comunale S.A dl.Kiss Ladislau.


        Administratorul special va propune si va depune un plan de reorganizare judiciara a S.C.Comunale S.A.


 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni si conducerea S.C.Comunale S.A..


 


                                            Presedinte de sedinta


                                                         Suciu Ioan


 


  


        Contrasemneaza


               Secretar


         Stefan Blanaru