CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE: Referent clasa III gradul superior din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Evidenþa Persoanei

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI


ANUNÞÃ


CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI PUBLICE DE EXECUÞIE :


Referent clasa III gradul superior


din cadrul


Serviciului Public Comunitar pentru Evidenþa Persoanei


 


CONDIÞII GENERALE:    


                      candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 50 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã


 


CONDIÞII SPECIFICE:


    studii medii, absolvite cu diplomã de bacalaureat;


          cunoºtinþe de operare pe calculator (Windows Xp, Microsoft Office); 


    vechime în specialitate de 9 ani ;


 


ACTE NECESARE:


         COPIA ACTULUI  DE  IDENTITATE;


         FORMULAR DE ÎNSCRIERE;


         COPIILE DE PE DIPLOMELE DE STUDII șI ALTE ACTE CARE ATESTÃ EFECTUAREA UNOR SPECIALIZÃRI;


         COPIA  CARNETULUI  DE MUNCA SAU, DUPA CAZ, O ADEVERINÞÃ CARE SÃ ATESTE VECHIMEA ÎN SPECIALITATE ;


         ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE STAREA DE SÃNÃTATE CORESPUNZÃTOARE ;


         COPIA FIșEI DE EVALUARE A PERFOMANÞELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE  SAU DUPÃ CAZ, RECOMANDAREA DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCÃ; 


         CAZIERUL JUDICIAR;


         DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE SAU ADEVERINÞA CARE SÃ ATESTE CÃ NU  A DESFASURAT ACTIVITÃÞI  DE POLIÞIE  POLITICÃ.


(Copiile de pe acte se vor prezenta însotite de documentele originale sau în copii legalizate)


 


DATA, ORA, DE DESFÃșURARE A  CONCURSULUI:


      – proba scrisã 24.05.2007, orele 10,00;


      – interviu  25.05.2007, orele 14,00;


 


LOCUL  DE  DESFÃșURARE A  CONCURSULUI :


Sediul Instituþiei, Municipiul Târnãveni, strada P-þa Primãriei, nr. 7 – camera 6


 


TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 14.05.2007;


 


DEPUNEREA DOSARULUI, RELAÞII SUPLIMENTARE șI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERÃ NR.5 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE 


 – TELEFON 0265/443400.


 


PRIMAR


ING.  POPA OCTAVIAN


 


 


Bibliografia de concurs


pentru ocuparea functiei publice de execuþie


– Referent clasa III gradul superior


 


 


1.       Legea nr. 188/1999, privind statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ulterioare.


2.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de Conduitã a funcþionarilor publici;


3.       Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã localã, republicatã;


4.       Ordonanta nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice  comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;


5.      Ordonanþã de urgenþã nr. 50/2004 pentru modificarea ºi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric ºi funcþional corespunzãtor desfãºurãrii activitãþilor de eliberare ºi evidenþã a cãrþilor de identitate, actelor de stare civilã, paºapoartelor simple, permiselor de conducere ºi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor


6.   Ordonanþã nr. 16/2006 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice comunitare de evidenþã a persoanelor


7.      OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005;


8.      H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;


9.       Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, modificata si completata prin Legea nr. 117/2006.


10. Metodologia nr.1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la  actele de stare civila;


11.   Ordonanta nr. 41 /2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor  persoanelor fizice, aprobata prin Legea nr. 323/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;


12.    H.G.nr.839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil;


13.   Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.