CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI VACANTE: 5 posturi – Agent pazã I din cadrul POLITIEI COMUNITARE

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA


CONCURS  PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI  VACANTE


 


5 posturi – Agent pazã I din cadrul POLITIEI COMUNITARE


 


                                    


 


 


CONDIÞII :


   studii profesionale ºi liceale;


   vechime în specialitate de 3 ani ;


   întrunire barem minimal aptitudini fizice (rezistenta, efort)


 


      ACTE  NECESARE :


 Cerere;


 Copie de pe diplomele de studii ºi alte acte care atestã efectuarea unor specializãri;


 Curriculum vitae,


 Recomandare de la ultimul loc de muncã ,


  Cazier judiciar,


 Copie xerox de pe carnetul de muncã,


 Copie xerox de pe livretul militar.


 Adeverinþã apt psihologic ºi medical


  Copie act identitate


 


 


DATA, ORA șI LOCUL   DESFÃșURÃRII  CONCURSULUI:


 


– 10.05.2007, orele 10,00 (proba scrisã ºi interviu) la sediul institutiei, camera  6 ;


Conditie de


Concursul constã dintr-o  probã privind aptitudini fizice (rezistenta, efort), probã scrisã ºi interviu. Proba privind aptitudinile fizice este eliminatorie.


 


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR :


 


 pânã la data de   08.05.2007, orele 15,00.


 


RELAÞII SUPLIMENTARE, BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE, LA CAM. 5, SERVICIUL  O.S.R.U. SAU LA TELEFON 443400 INT. 25


 


 


P R I M A R,


Ing. POPA OCTAVIAN


 


 


 


 


 


 


 


BIBLIOGRAFIA


propusã în vederea ocupãrii postului vacant –


AGENT PAZÃ din cadrul POLITIEI COMUNITARE


 


 


 


 
  1. Legea nr. 371/2004 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Poliþiei Comunitare.


  2. HGR. Nr. 2295/2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare ºi funcþionare a Poliþiei Comunitare.


  3. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual.


  4. Legea nr. 17/1996 privind  regimul armelor de foc ºi al muniþiilor – Cap. III. Uzul de armã.


  5. OG nr. 2/2001  privind regimul juridic al  contravenþiilor cu modificãrile ºi completãrile ulterioare..


  6. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi protecþia persoanelor.


  7. Legea nr 215/2001 privind administaþia publicã localã, republicatã.