nr. 38 din data 26.04.2007 privind aprobarea contului de execuþie al bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


H O T Ã R R E A  nr. 38


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 aprilie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.8517/2007;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã contul de execuþie al bugetului general al municipiului Târnãveni pe anul 2006.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


  


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                           Suciu Ioan


 


                       Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru