nr. 42 din data 26.04.2007 privind aprobarea Planului de analiza si Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL 


H O T Ã R R E A  nr. 42


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 aprilie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de Inspector Protectie Civila înregistrat sub nr.8577/2007;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1.Se aprobã Planul de analiza si Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Tarnaveni conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                  Presedinte de sedinta


                                                                           Suciu Ioan


 


                   Contrasemneaza


                        Secretar


                     Stefan Blanaru