nr. 43 din data 26.04.2007 privind aprobarea necesitãþii si oportunitãþii realizãrii în anul 2007 a obiectivelor de investitii: S.F.+ P.T. Retea de canalizare menajera pe strada Armatei; S.F.+ P.T. Retea de alimentare cu apa strazile Ciocarliei – 22 Decembrie – Viticultorilor.

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ã R R E A   nr. 43


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 aprilie 2007;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.8513/2007 intocmit de sef birou investitii si achizitii publice;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


          Art.1. Se aprobã necesitatea si oportunitatea realizarii in anul 2007 a  urmatoarelor obiective de investitii:


     S.F.+  P.T. Retea de canalizare menajera pe strada Armatei


     S.F.+ P.T. Retea de alimentare cu apa strazile Ciocarliei – 22 Decembrie – Viticultorilor.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                 Presedinte de sedinta


                                                                           Suciu Ioan


  


                   Contrasemneaza


                          Secretar


                     Stefan Blanaru