nr. 40 din data 26.04.2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Polheim – Germania în perioada 13-19 aprilie 2007

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                              


 


H O T Ã R R E A nr. 40


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 26 aprilie 2007;


          Vãzând referatul intocmit de ºef serviciu Buget Contabilitate înregistrat sub nr.8700/2007;


          In temeiul prevederilor  H.G.R.nr.518/1995; H.G.R.nr.436/2002 si H.G.R.nr.741/2004;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


 


H O T A R A S T E


 


 


         Art.1. Se aprobã cheltuielile în sumã de 1706.9 lei ocazionate de vizita in municipiul Târnãveni a unei delegaþii din Polheim – Germania în perioada 13-19 aprilie 2007.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.                            


                                                                   Presedinte de sedinta


                                                                             Suciu Ioan


 


                       Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru