nr. 51 din data 31.05.2007 privind aprobarea in principiu a înstrãinãrii prin licitatie publicã a cotei pãrþi reprezentate de etajele I si II si terenul aferent din imobilul situat in Tarnaveni str. Republicii nr.30

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                     


                                                                                                                            


H O T Ã R R E A   nr. 51
 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31mai 2007;


          Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub nr.10745/2007


          În baza prevederilor art.46.al.1 si art.123 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E


 


           Art.1. Se aprobã in principiu instrainarea prin licitatie publica a cotei parti reprezentate de etajele I si II si terenul aferent din imobilul situat in Tarnaveni str. Republicii nr.30, aflat in domeniul privat al municipiului Tarnaveni.


Art.2. Anterior realizarii efective a instrainarii prin licitatie publica, se va obtine avizul Ministerului Educatiei,Cercetarii si Tineretului, se va efectua dezmembrarea imobilului si evidentierea dezmembrarii in C.F. precum si evaluarea acestuia.


Art.3. Sumele obtinute din instrainarea imobilului prevazut la art.1 vor fi utilizate exclusive pentru modernizarea acestuia


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                                Szabo Albert


  


                   Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru