nr. 50 din data 31.05.2007 privind completarea pct.2 Cap.VIII Taxe Locale specificate de Codul Fiscal din Hotararea Consiliului Local nr.104/2006 cu lit, “f”

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 50
 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31mai 2007;


          Vãzând referatul intocmit de referent Chindris Adriana inregistrat sub nr.10070/2007


          În baza prevederilor art.46.al.1 si art.123 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


                                           H O T A R A S T E


  


          Art.1. Se aprobã completarea pct.2 Cap.VIII Taxe Locale specificate de Codul Fiscal din Hotararea Consiliului Local nr.104/2006 cu lit, “f” care va avea urmatorul continut:


          “taxa pentru ocuparea domeniului public in scopul amenajarii teraselor – alimentatie publica pe perioada estivala    0,4 lei/m.p./zi, cu exceptia zilelor in care se desfasoara festivitati municipale”.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                              Szabo Albert


 


                   Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru