nr. 53 din data 31.05.2007 privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in temeiul Legii nr. 15/2003

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                                                  


 


H O T A R A R E A  nr. 53


 


 


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 mai 2007;


          Vazand referatele inregistrate sub nr.10140/2007, nr.10144/2007 si nr.10141/2007 ;


          In baza prevederilor Legii nr.15/2003:


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001; 


                                      H O T A R A S T E 


          Art.1. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 m.p. atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr.34/2006 in temeiul Legii nr.15/2003 numitilor Catrinescu Ioan-Daniel si sotia Catrinescu Alina-Narcisa.


Art.2. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 500 m.p. atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr.53/2004 in temeiul Legii nr.15/2003 numitului Ciurarita Ciprian Alin.


Art.3. Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 m.p. atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr.35/2004 in temeiul Legii nr.15/2003 numitilor Puia Dionisie Cristian si sotia Puia Ioana.


Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                             Szabo Albert


                    Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru