nr. 54 din data 31.05.2007 privind aprobarea propunerii de radiere din anexa 5 a Hotararii Guvernului nr. 964/2002 a pozitiilor referitoare la sectorul de drum (km 20+400 – 26+800) din drumul national DN 14 A si aprobarea propunerii de preluare a sectorului de drum DN 14 A (km 20+400 – 26+800) din administrarea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni in administrarea Ministerului Transporturilor

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ     


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                  


H O T Ã R R E A   nr. 54
 


         Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 mai 2007;


         Vãzând referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregsitrat sub nr.10849/2007;


In temeiul O.G.nr.43/1997 privind regimul drumurilor;


         În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001;


  


H O T A R A S T E 


          Art.1.Se aproba propunerea de radiere din  anexa 5 a Hotararii Guvernului nr. 964/2002 a pozitiilor referitoare la sectorul de drum (km 20+400 – 26+800) din drumul national DN 14 A dupa cum urmeaza:       


          22 decembrie – 177760 m.p.


          Armatei – 22560 m.p.


          Dr.Victor Babes – 4970 m.p.


          Mediasului – Botorca


          Republicii – 12650 m.p.


Art.2. Se aproba propunerea de preluare a sectorului de drum DN 14 A    (km 20+400 – 26+800) din administrarea Consiliului Local al municipiului Tarnaveni in administrarea Ministerului  Transporturilor, Constructiilor si Turismului .


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                               Szabo Albert


 


 


                   Contrasemneaza


                           Secretar


                      Stefan Blanaru