nr. 49 din data 31.05.2007 privind nominalizarea delegaþia care se va deplasa la Ronchin-Franþa, pentru a participa la evenimentele ocazionate de organizarea “Sãptãmânii României” în perioada 5-13 octombrie 2007

ROMÂNIA


JUDEÞUL MUREȘ                                                        


 MUNICIPIUL TÂRNǍVENI                                       


CONSILIUL LOCAL


 H O T Ǎ R R E A  nr. 49    Consiliul Local al Municipiului Târnãveni, întrunit în ºedinþa ordinarã din data de 31 mai 2007;


     Vazand Informarea privind proiectele comune cu Oficiul de Infratiri din Ronchin inregistrat sub nr.8592/2007;     


     In temeiul art.46, al.1, din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001:HOTǍRǍSTE   Art.1. Se nominalizeazǎ delegaþia care se va deplasa la Ronchin-Franþa, pentru a participa la evenimentele ocazionate de organizarea “Sǎptǎmânii României” în perioada 5-13 octombrie 2007 în urmǎtoarea componenþǎ:


a).Reprezentanþi ai Consiliului Local ºi ai Comitetului de Infrǎþire de pe lângǎ Consiliul Local:


1.Munteanu Ioan, conducator delegatie    


2.Ghetiu Radu din partea Comitetului de infratire, probleme de invatamant


3.Incze Csaba, probleme minoritati, economie


4.Modorcea Ovidiu, probleme de dezvoltare urbana


5.Baciu Vasile, translator


b).Un grup de 5 perechi de dansatori, care vor prezenta  dansuri de societate ºi dansuri populare româneºti, în urmǎtoarea  componenþǎ:


1,2. SORIN SIMION-MOLDOVAN RALUCA


3,4. FLOREA ADRIAN-SZAKACS TIMEA


5,6. BERTOLDI ROBERT-BERTOLDI NOEMI


7,8. SALAHUB VLAD-DURUGY BRIGITTA


9,10.MIKLOS ATTILA-CONSTANTINESCU BIANCA


Pentru a învǎþa dansuri populare va fi nevoie de angajarea unui instructor specializat, în persoana D-nei Cǎtanǎ Luciana, profesor la Clubul Copiilor, care ºi-a dat acordul.


c). Un grup de 5 muzicieni care vor susþine un program de  muzicǎ popularǎ româneascǎ, muzicǎ de divertisment, inclusiv piese franceze ºi un microrecital de muzicǎ clasicǎ, în urmǎtoarea componenþǎ:


1.  MAGYAROSI ATTILA-orgǎ, saxofon, pian,


2.  BUNEA IOAN- saxofon,


3.  MATEI MIRCEA- chitarǎ, voce,


4.  ______________________                                             


5.  ______________________                        


                    Persoanele de la poziþiile 4 ºi 5 sunt elevi la Liceul de Arte din Tg.Mureº.


    Art.2. Deplasarea se va face cu douǎ microbuze pe distanþa Târnǎveni-Budapesta-Târnǎveni ºi cu avionul pe distanþa Budapesta-Bruxelles-Budapesta.


     Art.3.  Cheltuielile efectuate cu aceastǎ ocazie vor fi suportate dupǎ cum urmeazǎ:


       Partea francezǎ va suporta cheltuielile de deplasare cu avionul de la Budapesta la Bruxelles ºi retur precum ºi toate cheltuielile cu cazarea si întreþinerea delegaþiei la Ronchin.


       Cheltuielile pentru deplasare la Budapesta ºi retur precum ºi


       Cheltuielile pentru pregǎtirea susþinerilor acþiunilor din cadrul “Sǎptǎmânii României la Ronchin”(suport expuneri ºi conferinþe, broºuri, pliante, etc.) vor fi suportate din bugetul local.


Sumele necesare se vor obþine prin depunerea de cǎtre Asociaþia “Amiciþia”, a unui proiect de finanþare la Consiliul Local în baza Legii Nr. 350/2005, proiect ce se va întocmi de preºedinta asociaþiei, Ing. Muntean Georgeta.


     Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotǎrâri se împuterniceºte Primarul municipiului Târnǎveni.


  


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                                Szabo Albert


 


 


                   Contrasemneaza


                           Secretar


         Stefan Blanaru