nr. 48 din data 31.05.2007 privind aprobarea Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tarnaveni alocate pentru activitati nonprofit de interes local

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T A R A R E A  nr. 48


  


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 mai 2007;


          Vazand referatul intocmit de inregistrat sub nr.11044/2007 ;


          In baza prevederilor Legii nr.350/2005:


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E


 


           Art.1. Se aproba Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tarnaveni alocate pentru activitati nonprofit de interes local, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


  


                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                                   Szabo Albert


  


                   Contrasemneaza


                           Secretar


         Stefan Blanaru


 


 


ANEXA HCL 48/31.05.20047 


 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TARNAVENI


COMISIA DE SELECTIE FINANTARI NERAMBURSABILE


====================================================


 


        


        545600 Târnãveni,                          Telephone : 004 0265 443400


         Piata Primãriei, nr.7,                                 Fax   :  004 0265 446312          ROMANIA,jud. Mureº


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


R E G U L A M E N T


 


PRIVIND REGIMUL FINANÞÃRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRNÃVENI ALOCATE PENTRU ACTIVITÃÞI NONPROFIT DE INTERES LOCAL


  


 


CUPRINS


 


 


CAPITOLUL I: Dispoziþii generale                                                                 


CAPITOLUL II: Procedura de solicitare a finanÞÃrii                                                       


APITOLUL III: Criteriile de ELIGIBILITATE a finanþãrilor nerambursabile          


CAPITOLUL IV: Organizarea ºi funcþionarea comisiilor de evaluare ºi selecþionare 7


CAPITOLUL V: Procedura evaluãrii ºi a selecþionãrii proiectelor                        7


CAPITOLUL VI: Încheierea contractului de finanÞare                                                    8


CAPITOLUL VII: Procedura privind derularea contractului de finanÞare         9


CAPITOLUL VIII:Procedura de control si raportare                                                      9


CAPITOLUL IX: SancÞiuni                                                                                                                 10


CAPITOLUL X: DispoziÞii finale                                                                                                     10


ANEXE                                                                                                                                                     11


 


 


 


 


 


 


 
 


Scop ºi definiþii


 


Art.1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general ºi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanþare nerambursabilã din fonduri publice, precum ºi cãile de atac ale actului sau deciziei autoritãþilor finanþatoare care aplicã procedura de atribuire a contractelor de finanþare nerambursabilã acordate din bugetul local al municipiului Târnãveni.


Art.2. În intelesul prezentului regulament, termenii ºi expresiile de mai jos au urmatoarea semnificaþie:


    a) activitate generatoare de profit – activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoanã fizicã sau juridicã;


    b) autoritate finanþatoare – Consiliul Local al Municipiului Târnãveni;


    c) beneficiar – solicitantul cãruia i se atribuie contractul de finanþare nerambursabilã în urma aplicãrii procedurii selecþiei publice de proiecte;


    d) cheltuieli eligibile – cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanþarea nerambursabilã, conform anexei 6 la regulament;


    e) contract de finanþare nerambursabilã – contract încheiat, în condiþiile legii, între Consiliul Local al Municipiului Târnãveni, în calitate de autoritate finanþatoare ºi beneficiar;


    f) finanþare nerambursabilã – alocaþie financiarã directã din fonduri publice, în vederea desfaºurãrii de cãtre persoane fizice sau persoane juridice fãrã scop patrimonial a unor activitãþi nonprofit care sã contribuie la realizarea unor acþiuni sau programe de interes public la nivelul municipiului Târnãveni;


    g) fonduri publice – sume alocate din bugetul local de cãtre Consiliul Local al Municipiului Târnãveni;


    h) solicitant – orice persoanã fizicã sau juridicã fãrã scop patrimonial care depune o propunere de proiect.


Art.3. Prezentul regulament stabileºte procedura privind atribuirea contractului de finanþare nerambursabilã.


Art.4. Solicitanþii trebuie sã fie persoane fizice sau persoane juridice fãrã scop patrimonial – asociaþii ori fundaþii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii.


Art.5. Finanþãrile nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru programele ºi proiectele de interes public iniþiate ºi organizate de cãtre solicitanþi, în completarea veniturilor proprii ºi a celor primite sub formã de donaþii ºi sponsorizãri.


 


Domeniu de aplicare


 


Art.6. Prevederile prezentului regulament se aplicã pentru atribuirea oricãrui contract de finanþare nerambursabilã de la bugetul local al municipiului Târnãveni.


Art.7. Prezentul regulament nu se aplicã fondurilor speciale de intervenþie în caz de calamitate ºi de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate ºi nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.


Art.8. Finanþãrile nerambursabile nu se acordã pentru activitãþi generatoare de profit ºi nici pentru activitãþi din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecþia informaþiilor clasificate, cu modificãrile ulterioare.


Art.9. Potrivit dispoziþiilor prezentului regulament, nu se acordã finanþãri nerambursabile pentru activitãþi ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepþia cazului în care aceasta reprezintã o componentã indispensabilã proiectului, fapt constatat de cãtre comisia de evaluare ºi selecþionare ulterior analizei documentaþiei depuse de solicitant.


 


Art.10. Domeniile pentru care se aplicã prezentul regulament sunt:


v  protectia mediului (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 10);


v  sport (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 11);


v  cultural, educativ, stiintific (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 12);


v  asistenta sociala (programele/proiectele aferente sunt cuprinse în anexa 13);


 


Principii de atribuire a contractelor de finanþare nerambursabilã


 


Art.11. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanþare nerambursabilã sunt:


    a) libera concurentã, respectiv asigurarea condiþiilor pentru ca persoana fizicã sau juridicã ce desfãºoarã activitãþi nonprofit sã aibã dreptul de a deveni, în condiþiile legii, beneficiar;


    b) eficacitatea utilizãrii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenþial ºi a criteriilor care sã facã posibilã evaluarea propunerilor ºi a specificaþiilor tehnice ºi financiare pentru atribuirea contractului de finanþare nerambursabilã;


    c) transparenþa, respectiv punerea la dispoziþie tuturor celor interesaþi a informaþiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanþare nerambursabilã;


    d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecþie ºi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanþare nerambursabilã, astfel încât orice persoanã fizicã sau juridicã ce desfãºoarã activitãþi nonprofit sã aibã ºanse egale de a i se atribui contractul respectiv;


    e) excluderea cumulului, în sensul cã aceeaºi activitate urmãrind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanþare nerambursabilã de la aceeaºi autoritate finanþatoare în decursul unui an;


    f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitãþii destinãrii fondurilor nerambursabile unei activitaþi a carei executare a fost deja începutã sau finalizatã la data încheierii contractului de finanþare;


    g) cofinanþarea, în sensul cã finanþãrile nerambursabile trebuie însoþite de o contribuþie de minimum 10% din valoarea totalã a proiectului din partea beneficiarului;


    h) anualitatea, în sensul derulãrii întregii proceduri de finanþare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanþarea nerambursabilã din bugetul local.


Art.12. Finanþarea se acordã pentru acoperirea parþialã a unui program ori proiect în baza unui contract încheiat între pãrti.


Art.13. Pentru acelaºi domeniu, un beneficiar nu poate contracta decât o singurã finanþare nerambursabilã în decursul unui an.


Art.14. In cazul participarii unui beneficiar cu mai multe proiecte la acelasi domeniu, acesta trebuie sa precizeze ordinea importantei proiectelor, deoarece conform procedurii de aplicare va fi finantat doar un singur proiect. 


Art.15. În cazul în care un beneficiar contracteazã, în cursul aceluiaºi an calendaristic, mai mult de o finanþare nerambursabilã pentru domenii diferite de la aceeaºi autoritate finanþatoare, nivelul finanþãrii nu poate depãºi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autoritãþii finanþatoare respective.


 


Prevederi bugetare


 


Art.16. Programele ºi proiectele de interes public vor fi selecþionate pentru finanþare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de cãtre Consiliul local al municipiului Târnãveni, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea ºi raportarea bugetului local.


 


Informarea publicã ºi transparenþa decizionalã  


Art.17. Procedurile de planificare ºi executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanþãrile nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare ºi selecþionare, procedurile de atribuire a contractelor de finanþare nerambursabilã, contractele de finanþare nerambursabilã


semnate de autoritatea finanþatoare cu beneficiarii, precum ºi rapoartele de execuþie bugetarã privind finanþãrile nerambursabile, constituie informaþii de interes public, potrivit dispoziþiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaþiile de interes public. 


 


  


 


Art.18. Atribuirea contractelor de finanþare nerambursabilã se face exclusiv pe baza selecþiei publice de proiecte, procedurã care permite atribuirea unui contract de finanþare nerambursabilã din fonduri publice, prin selectarea acestuia de cãtre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute la punctul 3 al primului capitol.


Art.19. Anual vor exista una sau mai multe sesiuni de selecþie a proiectelor.


Art.20. Procedura de selecþie de proiecte, organizatã de Consiliul local Târnãveni va cuprinde urmãtoarele etape:


    a) publicarea programului anual pentru acordarea finanþãrilor nerambursabile;


    b) publicarea anunþului de participare;


    c) înscrierea candidaþilor;


    d) transmiterea documentaþiei;


    e) prezentarea propunerilor de proiecte;


    f) verificarea eligibilitãþii, înregistrãrii ºi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnicã ºi financiarã;


    g) evaluarea propunerilor de proiecte;


    h) comunicarea rezultatelor;


    i) încheierea contractului sau contractelor de finanþare nerambursabilã;


    j) publicarea anunþului de atribuire a contractului sau contractelor de finanþare nerambursabilã


Art.21. Documentaþia de solicitare a finanþãrii se  poate ridica de la Registratura Primariei municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei nr. 7, camera 21.


Art. 22. Cererile de finantare cu documentatiile aferente se vor depune in doua exemplare (original si copie) precum si in format electronic la Registratura, camera 21. Documentatia se va depune in plic inchis si sigilat, obligatoriu fiind specificata denumirea beneficiarului, titlul proiectului, domeniul pentru care solicita finantarea si sesiunea de finantare.


Art. 23. Termenul limita de depunere a cererii de finantare si a documentatiei aferente va fi specificat in anuntul de participare publicat in Monitorul Oficial si in presa, precum si in Fisa anexata documentatiei.


Art. 24. Documentaþia va fi întocmitã în limba românã.


Art.25. Propunerea de proiect are caracter ferm ºi obligatoriu din punct de vedere al conþinutului ºi trebuie sã fie semnatã, pe propria rãspundere, de cãtre solicitant sau de cãtre o persoanã împuternicitã legal de acesta.


Art.26. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei (RON) ºi va rãmâne ferm pe toatã durata de îndeplinire a contractului de finanþare nerambursabilã.


Art.27. În vederea organizãrii competiþiei de selecþionare, pentru a primi finanþare, documentaþiile  se vor depune în termenul stabilit de cãtre autoritatea finanþatoare prin anunþul de participare.


Art.28. Documentaþia solicitanþilor persoane juridice va conþine actele prevãzute mai jos:


a)    formularul de solicitare a finanþãrii conform anexei 1;


b) bugetul de venituri ºi cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei 3;


c) dovada existenþei surselor de finanþare proprii sau oferite de terþi:


– scrisori de intenþie din partea terþilor;


    contracte de sponsorizare;


    bugetul de venituri ºi cheltuieli al organizatorului;


– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terþi;


d) declaraþia consiliului director al organizaþiei fãrã scop lucrativ solicitante, conform anexei 2


e) actul constitutiv, statutul ºi certificatul de înregistrare fiscalã, actele doveditoare ale sediului organizaþiei solicitante ºi actele adiþionale, dupã caz;


f) certificatul de identitate sportivã în cazul programelor sportive


g) situaþiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administraþia finanþelor publice a municipiului Târnãveni ; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situaþiile aferente exerciþiului financiar anterior


h) document financiar emis de cãtre o institutie bancarã, din care sã rezulte deþinerea disponibilitãþilor bãneºti reprezentând cota proprie de finanþare a aplicantului


i) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte consilii locale sau cu organizaþii guvernamentale ºi neguvernamentale, dacã este cazul;


j) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 8)


k) certificat fiscal din care sã rezulte cã solicitantul nu are datorii cãtre stat ºi bugetul local


l) declaraþia de imparþialitate, conform anexei 5


m) buget detaliat – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevãzute


n)  alte documente considerate relevante de cãtre aplicant


 


Art.29. Documentaþia solicitanþilor persoane fizice va conþine urmãtoarele acte:


a)    formularul de solicitare a finanþãrii, conform anexei 1;


b) bugetul de venituri ºi cheltuieli al programului/proiectului, prezentat conform anexei 3;


c) dovada existenþei surselor de finanþare proprii sau oferite de terþi:


– scrisori de intenþie din partea tertilor;


                      contracte de sponsorizare;


                      bugetul de venituri ºi cheltuieli al organizatorului


– alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terþi;


d) declaraþia persoanei fizice, conform anexei nr. 2,


e) document financiar emis de cãtre o institutie bancarã, din care sã rezulte deþinerea disponibilitãþilor bãneºti reprezentând cota proprie de finanþare a aplicantului


 f) CV-ul coordonatorului de proiect (anexa 8)


g) cazier fiscal din care sã rezulte cã solicitantul nu are datorii cãtre stat ºi bugetul local


h) declaraþia de imparþalitate conform anexei nr. 5


i) copie legalizatã dupã actul de identitate


j) buget detaliat – buget prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevãzute


k)  alte documente considerate relevante de cãtre aplicant


 


 CAPITOLUL III – Criteriile de eligibilitate a finanþãrilor nerambursabile


 


 


Art.30. Vor fi supuse evaluãrii numai solicitãrile care întrunesc cumulativ urmãtoarele criterii de eligibilitate:


I – eligibilitatea solicitantului – solicitantul nu trebuie sa se regaseasca in una din urmatoarele situatii: 


a) în incapacitate de platã;


b) cu conturile blocate conform unei hotãrâri judecãtoreºti


definitive;


c) nu a încãlcat/a încãlcat cu bunã ºtiinþã prevederile unui alt contract finanþat din fonduri publice;


d) nu este vinovat de declaraþii false cu privire la situaþia economicã;


e) nu are restanþe cãtre bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;


f) nu este condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasã, înºelãciune, delapidare, dare sau luare de mitã, mãrturie mincinoasã, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.


 


II – eligibilitatea activitatilor proiectului :


          incadrarea corecta in domeniul pentru care se solicita finantarea, precum si in durata de finantare


          proiectele trebuie sa fie de interes public local


 


Art.31. Nu vor fi selecþionate programele ori proiectele care nu indeplinesc cumulativ conditiile de eligibilitate.


 


 CAPITOLUL IV – Organizarea ºi funcþionarea comisiei de evaluare ºi selecþionare


 


Art.32. Evaluarea ºi selecþionarea solicitãrilor se va face de cãtre comisia de evaluare ºi selecþionare stabilitã.


Art.33. Pentru toate domeniile (protectia mediului, cultural-educativ-stiintific, sport, asistenta sociala) comisia de evaluare ºi selecþionare va fi formatã din 4 consilieri locali, numiti prin HCL (dintre care 3 sunt permanenti si unul supleant)  ºi 3 membri din cadrul Primãriei Municipiului Târnãveni, numiti prin Dispozitia Primarului.   


Art.34. ședinþele fiecãrei comisii sunt conduse de  preºedintele comisiei. În cazul  absenþei preºedintelui atribuþiile acestuia vor fi preluate de vicepreºedinte. Preºedintele ºi vicepreºedintele sunt aleºi dintre membrii comisiei prin vot deschis.


Art.35. Preºedintele comisiei va asigura convocarea ºi prezenþa membrilor comisiei, în termen de 5 zile de la data comunicãrii de cãtre secretarul comisiei a problemelor a cãror rezolvare este de competenþa comisiei. Sedintele sunt statutare cu participarea majoritatii simple a membrilor comisiei.


Art.36. Comunicãrile secretarului comisiei vor fi înaintate în scris ºi pe e-mail la adresele stabilite de comun acord cu preºedintele comisiei.


Art.37. Secretarul comisiei va fi desemnat din membrii comisiei prin vot deschis.


Art.38. Fiecare membru al comisiei va semna o declaraþie de imparþialitate, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 9, la inceputul procedurii de evaluare.


Art.39. Comisiile hotãrãsc prin votul majoritãþii simple ale membrilor. In caz de paritate va vota si membrul supleant.


 


 CAPITOLUL V – Procedura evaluãrii ºi a selecþionãrii proiectelor


 


Art.40. Comisia nu va accepta documentaþiile înregistrate dupã termenul limitã de depunere, corespunzator sesiunii de finanþare.


Art.41. Documentaþiile depuse în termenul stabilit si care nu indeplinesc conditiile de eligibilitate conform art. 30 vor fi respinse.


Art.42. Documentatiile de solicitare a finantarii care au indeplinit conditiile de eligibilitate vor fi analizate si notate potrivit criteriilor de evaluare.


Art.43. Comisia de evaluare si selectionare inainteaza bugetul de venituri si cheltuieli a proiectelor propuse pentru verificare, serviciului Buget-contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni in vederea verificarii eligibilitatii cheltuielilor


Art.44. In procesul de evaluare daca comisia constata ca pentru anumite activitati sunt prevazute cheltuieli nerealiste va solicita clarificari putand impune reducerea bugetului. Art.45.  Toate cererile selecþionate în urma trierii sunt supuse evaluãrii pe baza urmãtoarei grile de evaluare:


 
criteriu


pondere (%)


    relevanta proiectului propus:


a) cat de relevant este proiectul propus la obiectivele programului


b) cat de relevant este proiectul pentru nevoia identificata la nivel local


 


 


 


5


 


10


    claritate si realism in alcatuirea planului de actiune


 


10


    relevanta si corelarea bugetului cu activitatile propuse


 


10


      capacitate de realizare :


a) experienta similara


b) capacitatea resurselor umane


c) dotarea tehnica


 


5


10


10


grad de cofinantare (aport propriu)                                              


5


soliditate financiarã                                              


5


rezultate scontate pe proiect                                               


20


durabilitatea programului sau proiectului


10


 


Art.46. In termen de 10 de la data incheierii lucrarilor secretarul comisiei comunica in scris aplicantilor rezultatul evaluarii, precum si fondurile propuse a fi alocate.


  


Art.47. Contractul se încheie între Consiliul Local al Municipiului Târnãveni, reprezentat prin PRIMAR ºi solicitantul selecþionat, in termen de maxim 30 de zile de la data comunicãrii rezultatului sesiunii de selecþie a proiectelor în presa localã ºi pe site-ul Consiliului Local Târnãveni


Art.48. La contract se vor anexa formularul de solicitare a finanþãrii, prevãzut în anexa 1, precum ºi bugetul de venituri ºi cheltuieli al programului/proiectului întocmit conform anexei 3.


Art.49. Dispoziþiile art. 66, 67, 68, 69 ºi 70 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 34/2006, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 337/2006, se aplicã în mod corespunzãtor ºi contractelor de finanþare nerambursabilã din fonduri publice.


 


 


 


  


Art.50. Cheltuielile eligibile vor putea fi finanþate în baza unui contract de finanþare nerambursabilã numai în mãsura în care sunt justificate ºi oportune ºi au fost contractate în perioada executãrii contractului.


Art.51. Categoriile de cheltuieli eligibile ºi neeligibile sunt cuprinse în anexa nr. 6 la prezentul regulament


Art.52. Autoritatea finanþatoare ºi beneficiarul pot stabili în contractul de finanþare nerambursabilã ca plãþile cãtre beneficiar sã se facã în tranºe, în raport cu faza proiectului ºi cheltuielile aferente, în funcþie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata ºi evoluþia în timp a activitãþii finanþate ori de costurile interne de organizare ºi funcþionare ale beneficiarului


Art.53. Finanþarea pentru o tranºã aferentã unei etape urmãtoare a programului sau proiectului se acordã numai dupã justificarea utilizãrii tranºei anterioare prin depunerea raportelor intermediare ºi a documentelor justificative.


Art.54. Prima tranºa (avans) nu poate depãºi 30% din finanþarea acordatã, iar ultima transã de 10% din valoarea finanþãrii nerambursabile, va fi viratã beneficiarului în termen de 15 zile de la validarea raportului final.


Art.55. Suma avansatã ºi nejustificatã prin raportãri intermediare nu poate depãºi în nici un moment al derulãrii contractului 30% din valoarea finanþãrii.


 


 


  


Art.56. Pe parcursul derulãrii contractului, solicitantii care au primit finanþare au obligaþia sã prezinte serviciului Buget-contabilitate din cadrul Primariei Municipiului Târnãveni urmãtoarele raportãri:


– raportãri intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricãrei tranºe intermediare, în vederea justificãrii tranºei anterioare


– raportare finalã: depusã în termen de 15 zile de la încheierea activitãþii ºi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului proiect cuprizând atât finanþarea proprie cât ºi contribuþia C.L. Târnãveni


      Raportãrile vor fi întocmite în conformitate cu anexa 4 la regulament, vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât ºi pe suport magnetic sau poºta electronicã ºi vor fi însoþite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.


Acestea vor fi depuse la Primaria Municipiului Târnãveni, la Registratura cu mentiunea „ In atentia serviciului Buget-contabilitate – Proiecte cu finantare nerambursabila conform Legii 350”.


Art.57. Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obþine decontarea tranºei finale ºi vor urma procedurile specifice.


Art.58. Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta urmãtoarele documente:


       pentru decontarea cheltuielilor administrative ºi a cheltuielilor ocazionate de achiziþionarea de bunuri ºi servicii: facturã fiscalã, însoþitã de chitanþã/ordin de platã/bon fiscal


       pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de inchiriere, facturã fiscalã, chitanþã/ordin de platã/dispoziþie de platã


       pentru decontarea cheltuielilor privind onorariile, consultanþa de specialitate, fond premiere: document justificativ privind existenþa obligaþiei de platã, facturã fiscalã (unde e cazul), chitanþã/ordin de platã/stat de plata semnat de reprezentanþii legali ai beneficiarului;


       pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislaþiei aflate în vigoare.


Data documentelor justificative trebuie sã fie în concordanþã cu perioada desfãºurãrii acþiunii si ulterioara datei semnarii contractului.


Art.59. Autoritatea finanþatoare îºi rezervã dreptul de a face verificãri, atât în perioada derulãrii contractului de finanþare nerambursabilã, cât ºi ulterior validãrii raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validãrii.


Art.60. Contractele de finanþare nerambursabile vor prevedea, sub sancþiunea nulitãþii, calitatea Curþii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulãrii activitãþii nonprofit finanþate din fondurile publice.


Art.61. Regimul de gestionare a sumelor finanþate ºi controlul financiar se realizeazã în condiþiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de cãtre compartimentele de specialitate/auditorii independenþi/comisii de evaluare. Dosarul complet conþinând raportul final al proiectului trebuie pãstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior


 CAPITOLUL IX: Sancþiuni


 


Art.62. Contractele de finanþare pot fi reziliate de plin drept, fãrã a fi necesarã intervenþia instanþei de judecatã, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificãrii prin care pãrþii în culpã i s-a adus la cunoºtinþã cã nu ºi-a îndeplinit obligaþiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicatã în termen de 10 zile calendaristice de la data constatãrii neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a uneia sau mai multor obligaþii contractuale.


Art.63. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finantãrii este obligat in termen de 15 zile sã returneze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanþãrii altor programe ºi proiecte de interes public.


Art.64. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanþãrii datoreazã dobânzi ºi penalitãþi de întârziere, conform legislaþiei privind colectarea creanþelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.


Art.65. Nerespectarea termenelor ºi a prevederilor din contract duce la pierderea tranºei finale precum ºi la interzicerea participãrii pentru obþinerea finanþãrii pe viitor.


  


Art.66. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legãturã cu procedura de selecþie sau derularea contractelor de finanþare se va transmite de cãtre solicitanþii finanþãrii sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul primirii la registratura Consiliului Local al municipiului Târnãveni, la sediul Primariei Târnãveni, situat in Piaþa Primãriei nr. 7, camera 21. Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepþia documentelor care confirmã primirea.


Art.67. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare.


 Art.68. Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanþãrilor nerambursabile acordate din bugetul local începând cu anul bugetar 2007 ºi primeazã oricãror prevederi ale altor regulamente aprobate anterior.


 


 


 


 


Art.69. Anexele urmatoare fac parte integrantã din prezentul regulament.


 


a)     Anexa 1 – formular cerere de finanþare


b)    Anexa 2 – declaraþie persoane juridice/fizice


c)     Anexa 3 – bugetul de venit ºi cheltuieli


d)    Anexa 4 – formular pentru raportãri intermediare ºi finale


e)     Anexa 5 – declaraþie de imparþialitate a beneficiarului


f)     Anexa 6 – cheltuieli eligibile ºi neeligibile


g)    Anexa 7 – adresa de înaintare a raportului final sau intermediar


h)     Anexa 8 – curriculum vitae


i)      Anexa 9 – declaraþie de imparþialitate a membrilor Comisiei Evaluare ºi Selecþie


j)      Anexa 10 – categorii de proiecte/programe aferente domeniului de protecþie a mediului


k)     Anexa 11 – categorii de proiecte/programe aferente domeniului sport


l)      Anexa 12 – categorii de proiecte/programe aferente domeniului cultural-educativ-stiintific


m)  Anexa 13 – categorii de proiecte/programe aferente activitãþilor din domeniul asistentei sociale 


Anexa 1


 


FORMULAR DE CERERE DE FINANÞARE


(Orice modificare în textul original al formularului  atrage dupã sine respingerea cererii.)


 


A) Aplicantul


 


1.Solicitant:Numele complet:                


Prescurtarea:           


Adresa:


Cod fiscal/(CNP-persoana fizica):


Telefon:                                                         Fax :  


E-mail:                      


 


2.Date bancare:Denumirea bãncii:              


Numãrul de cont:    


Titular:           


 


3.Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul (reprezentantul legal):Nume:                       


Tel./Fax:                                                                     ………………………..……………..


E-mail:                                                                                             …………………………………………….                                                                                                            Semnãtura


 


4.Responsabilul de proiect(daca este diferit de persoana de la punctul 3):Nume:                                   


Tel./Fax:


E-mail:                                                                                                                                                                         ……………………………………………….                                                                                                                     Semnãtura


 


5.Descrierea activitãþii, a resurselor ºi a obiectivelor solicitantului. Descrierea  experientei în scrierea si managementul  proiectelor 


  


B. Proiectul


 


6.Titlul proiectului:


 


7.Locul desfãºurãrii proiectului (localitate):


 


8.Durata proiectului:          de la    ………..          pânã la    …………9.Rezumatul proiectului (max. 30 de rânduri), structurat astfel:


– titlul


scopul


grupuri þintã, beneficiari


– activitãþile principale


rezultatele estimate


 


 


 


 10. Scopul si obiectivele proiectului (max. 15 randuri):


11. Justificarea proiectului:


12. Rezultatele scontate: impactul proiectului si mijloace de monitorizare si evaluare  a rezultatelor:


13. Echipa Proiectului


14. Partenerul (-ii) proiectului(daca este cazul):


– coordonate (adresa, tel/fax, e-mail, web site)


– scopurile si obiectivele prevazute in statut


– scurta descriere a activitatilor derulate (max 10 randuri)


15. Ordinea de prioritate (in cazul in care ati aplicat mai multe proiecte la aceasta runda va rugam sa precizati ordinea importantei lor pentru dumneavoastra, luand in considerare procedura de aplicare).


16. Domeniul pentru care se aplica


Data:


 


Semnatura reprezentantului legal                                               Semnatura coordonatorului de proiect


 


Stampila institutiei / organizatiei 


Anexa 2


 


DECLARAÞIE


 


 


 


Subsemnatul ……………… , domiciliat în localitatea ……………. , str……….. nr. ….. , bl …. , ap …., sectorul/judeþul ………… , codul poºtal ……….. , posesor al actului de identitate ………. seria …….. nr…….. , codul numeric personal ………….. , în calitate de reprezentant al asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei ……..…… ,declar pe propria rãspundere cã nu mã aflu/persoana juridicã pe care o reprezint nu se aflã în nici una dintre urmãtoarele situaþii:


 


a) în incapacitate de platã;


b) cu conturile blocate conform unei hotãrâri judecãtoreºti


definitive;


c) nu am încãlcat/a încãlcat cu bunã ºtiinþã prevederile unui alt contract finanþat din fonduri publice;


d) nu sunt vinovat de declaraþii false cu privire la situaþia economicã;


e) nu am/are restanþe cãtre bugetul de stat, bugetul locale sau fondurile speciale;


f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasã, înºelãciune, delapidare, dare sau luare de mitã, mãrturie mincinoasã, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.


 


Cunoscând pedeapsa prevãzutã de art. 292 din Codul penal pentru infracþiunea de fals în declaraþii, am verificat datele din prezenta declaraþie, care este completã ºi corectã.


 


 


 


Semnãtura,


……………………..


 


 


Data


………………


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexa 3


BUGETUL DE VENITURI șI CHELTUIELI


 


Organizaþia/Persoana fizica………………………………………………….


Proiectul ……………………….  Perioada ºi locul desfãºurãrii …………………………………………………..Nr. crt.


Denumire indicatori


TOTAL


TRIM


 I


TRIM


 II


TRIM


III


TRIM


IV


OBSERVATII[1]


I.


VENITURI – TOTAL,       din care:


 


 


 


 


 


 


1.


 Contributia beneficiarului (a+b+c+d)


 


 


 


 


 


 


a).


contributie proprie


 


 


 


 


 


 


b).


donatii


 


 


 


 


 


 


c).


sponsorizari


 


 


 


 


 


 


d).


alte surse


 


 


 


 


 


 


2.


Finantare nerambursabila din bugetul local


 


 


 


 


 


 


II.


CHELTUIELI – TOTAL, din care:


 


 


 


 


 


 


1.


Închirieri


 


 


 


 


 


 


2.


 Onorarii /fond premiere/Consultanþã


 


 


 


 


 


 


3.


Transport


 


 


 


 


 


 


4.


Cazare ºi masã


 


 


 


 


 


 


5.


Consumabile


 


 


 


 


 


 


6.


Echipamente


 


 


 


 


 


 


7.


Servicii


 


 


 


 


 


 


8.


Administrative


 


 


 


 


 


 


9.


Tipãrituri


 


 


 


 


 


 


10.


Publicitate


 


 


 


 


 


 


11.


Alte cheltuieli (se vor nominaliza)


 


 


 


 


 


 


 


TOTAL


 


 


 


 


 


 


 


%


 


 


 


 


 


100


 


Detalierea cheltuielilor cu evidetierea surselor de finantare pe fiecare categorie de cheltuiala:

Nr crt


Categoria


bugetara


Contribuþia CLMT


Contributia Beneficiarului


Total


buget


Contribuþia proprie  a Beneficiarului


Alte surse(donatii,sponsorizari etc.) 1.  

Închirieri


 


 


 


  1.  

 Onorarii /Fd premiere/Consultanþã


 


 


 


  1.  

Transport


 


 


 


  1.  

Cazare ºi masã


 


 


 


  1.  

Consumabile


 


 


 


  1.  

Echipamente


 


 


 


  1.  

Servicii


 


 


 


  1.  

Administrative


 


 


 


  1.  

Tipãrituri


 


 


 


  1.  

Publicitate


 


 


 


  1.  

Alte cheltuieli (se vor nominaliza)


 


 


 


 


 


TOTAL


 


 


 


 


 


%


 


 


 


100


Preºedintele organizaþiei                             Responsabilul financiar al organizaþiei


               …………………………                                       ……………………………


(numele, prenumele ºi semnãtura)                           (numele, prenumele ºi semnãtura)


Data ……………….


ștampila 


Anexa 4


 


FORMULAR pentru raportãri intermediare ºi finale


 


Contract nr. …………… incheiat in data de ………………………..


Organizaþia…………………………………………………………………..


– adresa ……………………………………………………………………….


– telefon/fax ………………………………………………………………….


Denumirea Proiectului……………………………………………..


Data înaintãrii raportului ………………………………………………….


I.Raport de activitate


1.Descrierea pe scurt a activitãþilor desfãºurate pânã la data întocmirii raportului:


(Descrierea nu va depãºi o paginã ºi va cuprinde datele necesare unei evaluãri de ansamblu a derulãrii programului/proiectului ºi verificãrii realitãþii prestaþiilor: beneficiari, ecouri de presã, colaborarea cu alþi parteneri etc.)


2.Realizarea activitãþilor propuse:


(Au putut fi desfãºurate aceste activitãþi în timpul planificat? DA/NU


Dacã NU, propuneþi mãsurile ce urmeazã a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activitãþilor prevãzute în contract)


3.Rezultate obþinute ºi rezultate aºteptate:


(Rezultatele obþinute ºi rezultatele aºteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfãºuratã, în concepte mãsurabile, indicatori de eficienþã. Anexaþi documente relevante, dupã caz.)


II.Raport financiar


1.Date despre finanþare:


– valoarea totala a proiectului, conform contractului de finantare nr.                          din                


– valoarea finantarii cumulate la data intocmirii raportului:                              , din care:


            – contributie proprie a Beneficiarului:


– sume reprezentand finantare nerambursabila de la bugetul local in baza contractului de finantare nr.  din                 :


Nr crt


Categoria


bugetara


Prevederi conform bugetului anexa la contract


Total


buget


Executie


Total executie


Contribuþia CLMT


Contribuþia proprie  a beneficiarului


Alte surse(donatii,sponsorizari,


etc.)


Contribuþia CLMT


Contribuþia proprie a beneficiarului


Alte surse


(donatii,


sponsorizari,


etc.) 1.  

Închirieri


 


 


 


 


 


 


 


  1.  

 Onorarii /


Fd premiere/


Consultanþã


 


 


 


 


 


 


 


  1.  

Transport


 


 


 


 


 


 


 


  1.  

Cazare ºi masã


 


 


 


 


 


 


 


  1.  

Consumabile


 


 


 


 


 


 


 


  1.  

Echipamente


 


 


 


 


 


 


 


  1.  

Servicii


 


 


 


 


 


 


 


  1.  

Administrative


 


 


 


 


 


 


 


  1.  

Tipãrituri


 


 


 


 


 


 


 


  1.  

Publicitate


 


 


 


 


 


 


 


  1.  

Alte costuri


 


 


 


 


 


 


 


 


 


TOTAL


 


 


 


 


 


 


 


 


 


%


 


 


 


100


 


 


 


 


 


 


2.Se anexeazã în copie actele justificative pentru cheltuielile efectuate:


facturi, chitanþe fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine ºi dispoziþii de platã.         


3.Situaþia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupã modelul prezentat mai jos):


 
Nr.crt.


Categoria


cheltuieli


Nr.si data


document


Unitatea


emitenta


Suma totala


Contributie CLMT


Contributie Aplicant


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Total (lei):


 


 


 


 


 


 


 


Preºedintele asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei/cultului ……………………………..


(numele, prenumele ºi semnãtura)


Coordonatorulprogramului/proiectului……………………………


(numele, prenumele ºi semnãtura)


Responsabilul financiar al asociaþiei/fundaþiei/organizaþiei/cultului


…………………(numele, prenumele ºi semnãtura)


Data ……………….


ștampila


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


Anexa 5


 


 


DECLARATIA DE IMPARTIALITATE


 


 


    Reprezinta conflict de interese orice situatie care il impiedica pe beneficiar in orice moment sa actioneze in conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia in care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate in implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana.


    Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante in ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.


 


    Numele si prenumele:


 


    Functia:


 


    Semnatura si stampila:


 


 


 


 


 


 


  


 


Anexa 6


 


CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE


 


 


       Administrative:  apa, canal, electricitate, comunicatii, gaze, costuri de incalzire


(se vor deconta cheltuieli administrative în limita a 30% din valoarea proiectului)


       Inchirieri: echipamente, mijloace de transport, sali de activitati (seminarii, cursuri, expozitii, etc.);


       Onorarii, consultanta, fond premiere ;


       Transport: bilete si abonamente transport, transport echipamente si materiale, bonuri de benzina. Transportul se va realiza pe cat posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua;


       Cazare si masa: cazarea si masa aferenta persoanelor implicate in derularea proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare;


       Consumabile: hartie, toner, cartus imprimanta, markere, etc.;


       Achiziþii echipamente


       Achiziþii servicii: orice activitate prestata de o persoana juridica sau fizica, care nu se incadreaza la categoriile onorarii. Exemple: traduceri, tehnoredactare, developari filme foto, comisioane bancare, montaje filme, reparatii, intretinerea aparaturii, etc.;


       Tiparituri: brosuri, pliante, fluturasi, manuale, afise, etc.;


       Publicitate/ actiuni promotionale ale proiectului/programului


       Alte costuri: tot ceea ce nu poate intra in categoriile mai sus mentionate, dar care se justifica pentru activitatile proiectului.


 


 


 


CATEGORII DE CHELTUIELI NEELIGIBILE:


 


  • Cheltuieli cu personalul

 • Cheltuieli cu intretinerea si reparatia mijloacelor fixe

 • Achizitii de terenuri, cladiri

 


 


 


 


 


 


  


 


Anexa 7


 


Adresa de inaintare a raportului final sau intermediar


 


!!   Antet aplicant  !!


 


 


Catre,


Primaria Municipiului Târnãveni


 


 


Alaturat va inaintam raportul narativ si financiar privind proiectul inregistrat cu nr. _______________, avand titlul _____________________________________ care a avut/are loc in ________________, in perioada _______________ in valoare de ____________________.


 


 


Data


 


 


Reprezentant legal                                                 Coordonator proiect


 


Numele si prenumele____________                  Numele si prenumele____________


 


Semnatura ____________                                                Semnatura _____________


 


 


Stampila organizatiei


 


 


 


  


 


Anexa 8


 


CURRICULUM VITAE


 


Rolul propus în proiect:   coordonator proiect


1.    Nume:


2.    Prenume:


3.    Date naºterii:


4.    Cetãþenie:      


5.    Stare civilã:   


6.    Domiciliu:


7.    C.I./B.I.: seria…..nr………


8.    CNP.:


9.    Telefon:


10. Studii: 


Instituþia


[ De la – pânã la ]


Diploma obþinutã:


 


 


 


 


11.  Limbi strãine:  Indicaþi competenþa lingvisticã pe o scalã de la 1 la 5
(1 – excelent; 5 – de bazã)
Limba


Citit


Vorbit


Scris


 


 


 


 


 


 


 


 


12. Membru în asociaþii profesionale: 


13. Alte abilitãþi:


14. Funcþia în prezent:  


15.  Vechime in instituþie:


16.  Calificãri cheie:


17.  Experienþã specificã:


18. Experienþã profesionalãDate de la – pânã la


Locaþia


Instituþia


Poziþia


Descriere


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


19. Alte informaþii relevante:


 


 


  


 


Anexa 9


 


DECLARAÞIE DE IMPARÞIALITATE


 


 


Subsemnatul …….………………………… deþin, ca membru al Comisiei de evaluare ºi selecþionare a organizaþiilor neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al municipiului Târnãveni, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei.


Declar prin prezenta cã nici eu ºi nici soþul/soþia, rudele sau afinii mei pânã la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legãturã cu cererile de acordare a finanþãrii integrale sau parþialã a proiectelor/programelor de interes public , înaintate Comisiei de evaluare ºi selecþionare a organizaþiilor neguvernamentale fãrã scop lucrativ, care pot primi finantare de la bugetul local al municipiului Târnãveni.


Confirm cã, în situaþia în care aº descoperi, în cursul acþiunii de selecþionare ºi evaluare, cã un astfel de interes existã, voi declara imediat acest lucru ºi mã voi retrage din comisie.


 


Data ………….


 


Semnãtura …………………


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


Anexa 10


 


 


 


PROTECTIA MEDIULUI


 


A. Scopul programului de finanþare a proiectelor de mediu


Susþinerea iniþiativelor privind îmbunãtãþirea calitãþii mediului în municipiul Târnãveni, în contextul dezvoltãrii durabile


 


B. Domenii de interes


Proiecte care stimuleazã acþiuni directe ºi campanii de mediu, stimularea participãrii publice la luarea deciziilor de mediu, educaþia pentru mediu, dezvoltarea organizaþiilor ºi a spiritului eco-civic.


 


C. Activitãþi eligibile spre finanþare:


·         Organizarea de activitãþi directe / evenimente cu impact direct ºi mãsurabil la nivelul municipiului Târnãveni: igienizãri, plantãri, amenajãri de spaþii verzi, amenajãri conexe problematicii de mediu (puncte de colectare, puncte de monitorizare, trasee turistice etc.), întâlniri, expoziþii, concursuri ºi alte activitãþi directe conexe protecþiei mediului.


·         Organizarea de activitãþi educative cu tematicã de mediu, pentru copii, tineri ºi adulþi


·         Elaborarea unor materiale informative ºi de promovare (broºuri, pliante, afiºe, produse ºi materiale multimedia, cataloage etc.)


·         Organizarea unor seminarii, instruiri sau conferinþe cu specialiºtii de mediu


 


Activitãþile trebuie sã aibã legãturã cu tematica managementului eficient privind apa, aerul, solul, terenurile, energia, transporturile, habitatele, sau cu educaþia pentru mediu.


 


 


 


  


 


Anexa 11


 


SPORT


           


Programe sportive de utilitate publica:


  1. Promovarea sportului de performanta

 


Scop: – valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire, competitie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, relizarea de recorduri sau obtinerea victoriei.


 


Obiective: – dezvoltarea activitatii sportive pe plan local, national sau international, dupa caz;


       asigurarea reprezentarii pe plan local, national sau international, dupa caz;


 


  1. Sportul pentru toti

 


Scop: -practicarea sportului pentru sanatate, educatie, recreere, ca parte integranta a modului de viata, in vederea mentinerii sanatatii a individului si societatii.


 


Obiective: – atragerea populatiei de toate varstele in activitati de practicare a sportului pentru sanatate si recreere;


                    mentinerea si valorificarea traditiilor in domeniul sportului.


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


Anexa 12


 


CULTURAL- EDUCATIV-STIINTIFIC


           


Activitati eligibile:


       simpozioane,


       concursuri,


       recitaluri,


       lansari de carte,


       editari de carti si publicatii,


       aniversari jubiliare comemorari,


       intalniri cu personalitati stiintifice si culturale,


       variate expozitii,


       fotografii,


       vernisaje de pictura,


       festivaluri,


       manifestari culturale in tara si in strainatate,


       excursii educative,


       programe educative scolare


       cresterea calitatii procesului instructiv-educativ


    schimburi de experienþã


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


Anexa 13


 


 


ASISTENTA SOCIALA


 


 


 


– proiecte destinate sprijinirii  si asigurarii asistentei sociale categoriilor dezavantajate ale populatiei (persoane in varsta, persoane cu handicap, etc);


proiecte destinate asistentei de specialitate pentru crearea unor conditii  favorabile dezvoltarii fizice si psihice a persoanelor aflate in dificultate materiala, a persoanelor  cu handicap, si a batranilor lipsiti de sprijin si care necesita ingrijire speciala;


– proiecte de colaborare intre parinti, asistenti sociali si specialisti, in domeniul handicapului;


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
[1] La veniturile obtinute din donatii, sponsorizari si alte surse, la rubrica de observatii se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acorda finantarea, inclusiv datele de identificare ale acesteia (sediu, cod fiscal, reprezentant legal pentru persoane fizice si respectiv domiciliu, date carte de identitate pentru persoane fizice)