nr. 44 din data 31.05.2007 privind aprobarea Planului de Urbanism General al municipiului Tarnaveni conform Avizului nr.4/2004 al M.T.C.T.

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                                              


 H O T A R A R E A  nr. 44


 


           Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 mai 2007;


           Vazand referatul intocmit de inregistrat sub nr.11109/2007 ;  


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


  


H O T A R A S T E


 


           Art.1. Se aproba Planul de Urbanism General al municipiului Tarnaveni conform Avizului nr.4/2004 al M.T.C.T.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


                                                                        Presedinte de sedinta


                                                                                   Szabo Albert


 


 


                   Contrasemneaza


                           Secretar


          Stefan Blanaru