nr. 45 din data 31.05.2007 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construirea unei hale de productie si birouri in Tarnaveni Cart. 1 Decembrie 1918

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                                                                                                                                                                                 


 H O T A R A R E A  nr. 45


  


          Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 mai 2007;


          Vazand referatul intocmit de inregistrat sub nr.11110/2007 ;  


          In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;


 



H O T A R A S T E


 



          Art.1. Se aproba Planul de Urbanism de Detaliu pentru construirea unei hale de productie si  birouri in Tarnaveni Cart. 1 Decembrie 1918.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceºte Primarul Municipiului Tarnaveni.


 



                                                                      Presedinte de sedinta


                                                                                Szabo Albert





                   Contrasemneaza


                           Secretar


         Stefan Blanaru