nr. 47 din data 31.05.2007 privind aprobarea necesitãþii ºi oportunitãþii achizitionãrii lucrarii “Consolidare Clãdire Republicii nr.63”

R O M N I A


JUDEÞUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNÃVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


H O T Ã R R E A   nr. 47


 


          Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 31 mai 2007;


          Vazand referatul inregistrat sub nr.10979/2007 intocmit de sef birou investitii si achizitii publice;


          În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale nr.215/2001;


 


H O T A R A S T E


 


          Art.1.Se aprobã necesitatea si oportunitatea achizitionarii lucrarii “Consolidare Cladire Republicii nr.63”


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte primarul municipiului Târnãveni.


 


                                                                         Presedinte de sedinta


                                                                                     Szabo Albert


 


  


                       Contrasemneaza


                               Secretar


                          Stefan Blanaru